projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Preučevanje prehrambenega stanja in odstopanj v morskem ekosistemu severnega Jadrana

 • Prednostna naloga: Trajnostni razvoj čezmejnega območja
 • Ukrep: Ukrep 1.1 - Varstvo, ohranjevanje ter razvoj okolja in prostora

 • Koda projekta: AAFVG111006
 • Koristnik: Laboratorij morske bilogije (Trieste)
 • Partner:
  Inštitut za morsko biologijo (Venezia)
  Morska biološka postaja - Nacionalni inštitut za biologijo

 • Opis: Projekt ima dva cilja - opisati sezonske spremembe pelagičnega in bentonskega sistema v polzaprtem okolju Tržaškega zaliva, v katerega se v različnih letnih časih stekajo različne količine voda; in razumeti procese, ki vodijo do nastanka raztopljene organske snovi, ki se agregirajo v želatinske makroagregate. Med aktivnostmi projekta je predvideno: spremljanje nebiotskih in biotskih lastnosti pelagičnega in bentonskega sistema; preizkusno ocenjevanje pretokov ogljika; poskusi v mezokozmosih na bakterijskem in virusnem delu; priprava podatkovne baze ter geografskega informacijskega sistema (GIS) z izrisom na papirju in digitalnih nosilcih. Glavni znanstveni cilji projekta so opredelitev stanje v prehrambenem sistemu in nihanja v kratkem časovnem obdobju (neprekinjeno pet let, da se določijo letna nihanja in se odkrijejo najmočnejši fizični dejavniki), določitev vzrokov za največje nepravilnosti v sistemu (zaradi katerih se pojavijo škodljivi pojavi, ki onemogočajo rabo okoljskih virov) in količinska opredelitev pretoka ogljika v pelagičnem in bentonskem sistemu. Med analize spadajo tudi meritve biološke nosilnosti sistema, ocena trofičnega in funkcionalnega vpliva med pelagičnim in bentonskim sistemom, izolacija in odkritje glavnih proizvajalcev raztopljene snovi, ki povzroča nastanek želatine, poskusna določitev fizikalnih, kemijskih oziroma bioloških dejavnikov, ki povzročajo nastanek želatine, določitev vloge virusne komponente v pojavljanju ugotovljenih nepravilnosti v sistemu ter priprava modela glavnih tipičnih bio-geo-kemijskih procesov v sistemu.
 • Spletna stran projekta: http://www.ogs.trieste.it

 • Datum pričetka projekta: julij 2001
 • Datum konca projekta: december 2005
 • Odobreni strošek: 3.280.108,05 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017