projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Tehnike priprave projektov na področju čezmejnega sodelovanja - Adrijana Šonc Može e Adriana Longo

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: BAFVG331249
 • Koristnik: SDZPI - Slovenski deželni zavod za poklicno izobraževanje (Trst)
 • Partner:
  Občina Sežana
  Servis S.r.l. (Trieste)

 • Opis: V širokem spektru možnosti in izzivov ob širitvi Evropske unije prihaja znotraj čezmejnega slovenskoitalijanskega območja do vse večje potrebe po spodbujanju skupnega, koordiniranega, skladnega in trajnostnega razvoja, s krepitvijo integracije in s povečanjem konkurenčnosti območja. V okviru projekta, usmerjenega na področje poklicnega usposabljanja in integracije na trgu delovne sile, se oblikujeta dve delovni praksi oz. work experiences. Namenjeni sta dvema brezposelnima osebama, eni s stalnim bivališčem na slovenskem, drugi na italijanskem območju, znotraj upravičenega območja Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000-2006. Namen pripravništva, ki bo trajalo osem mesecev, je usposobiti dve strokovnjakinji, ki bosta znala prepoznati in spremljati procese socio-ekonomskih sprememb (tako na ravni javne uprave kot v podjetjih) in ki bosta imeli potrebno tehnično in specialistično znanje za pripravo projektov sodelovanja, namenjenih skupnemu integriranemu razvoju območja. V času pripravništva, opravljenim pod mentorstvom strokovnjakov na področju čezmejnega sodelovanja, bosta kandidatki osvojili predvsem znanja potrebna za pripravo, vodenje in spremljanje projektov.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: maj 2004
 • Datum konca projekta: junij 2005
 • Odobreni strošek: 24.102,72 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017