projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Strokovno izobraževanje namenjeno koriščenju evropskih projektov

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: BBFVG331248
 • Koristnik: Izobraževalni center "IAL" (Pordenone)
 • Partner:
  Center za storitve in dokumentacijo za mednarodno gospodarsko sodelovanje (Gorizia)
  Mestna občina Nova Gorica
  Associazione economica slovena (Gorizia)

 • Opis: Cilj projekta je oblikovanje poklicnega profila, ki ima pomembno vlogo v kontekstu širitve Evropske unije, ker naj bi osvojil znanja za pripravo in vodenje projektov Skupnosti, usmerjenih predvsem v promocijo in razvoj čezmejnega slovensko/italijanskega območja. Izobraževalni program je usmerjen v profil vodilnega kadra ali svetovalca v podjetju, ki dobro pozna razvojne politike in politike transnacionalnega in čezmejnega sodelovanja Evropske unije, in ki je sposoben prepoznati lokalne ekonomske in okoljske potrebe, ki bi lahko spodbudile internacionalizacijo dejavnosti posameznega malega ali srednjevelikega podjetja, s koriščenjem njegove podpore, kot so dostop do informacij na področnih trgih in o možnostih prejema državnih in mednarodnih sredstev, vodenje postopkov za pridobitev le-teh in metode za sodelovanje s tujimi partnerji. Zaradi težke medsebojne primerjave med obema družbama - navkljub geografski bližini sta družbi na organizacijski, upravni in politični ravni oddaljeni – potrebno je združiti poti, namenjene mladim, ki prebivajo znotraj slovensko-italijanskega upravičenega območja programa, kjer bodo lahko skozi primerjavo raznih organizacij, ki so vključene v projekt, razvijali znanja o “skupnih” orodjih, ki znotraj čezmejnega območja omogočajo dialog in sodelovanje. Iz navedenega izhaja, da strokovnjak za evropske programe - na čezmejnem območju - zna poiskati možnosti in sredstva za razvoj, jih uporabiti na tehnični ravni ter voditi procese sodelovanja, tehnološkega prenosa in izmenjave na podlagi mrežnega povezovanja.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: september 2004
 • Datum konca projekta: marec 2006
 • Odobreni strošek: 59.998,15 €
 • Dežela / Statistična regija: Pordenone

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017