projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Front office operater na turističnem biroju

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: BBFVG331247
 • Koristnik: Izobraževalni center "ENAIP" (Trieste)
 • Partner:
  Združenje hotelirjev Pokrajine Trst
  FIAVET - Federacija združenj in podjetij za potovanja in turizem (Trieste)
  Gospodarska zbornica Slovenije - Območna obrtna zbornica Koper
  SDZPI - Slovenski deželni zavod za poklicno izobraževanje (Trst)
  SKGZ - Slovenska kulturno gospodarska zveza (Trieste)
  SSO - Svet slovenskih organizacij
  Italijanska Unija (Koper - Capodistria)

 • Opis: Glede na pomembno vlogo, ki jo ima turizem znotraj območja, kateremu je program v Sloveniji in Italiji namenjen, je projekt “Glavni turistični delavec v turističnem centru” osredotočen v razvoj tega specifičnega področja ter v razvoj novih strategij s pomočjo vključevanja izobraženih in kvalificiranih človeških virov na čezmejni trg delovne sile. Glede na optimistične napovedi zaradi velikega turističnega potenciala čezmejnega območja - tako obale in notranjosti kot gorskih območij – se kljub temu kaže potreba po uvedbi sprememb in po krepitvi konkurenčnosti turistične ponudbe: prehod iz klasičnih počitnic v “all inclusiv” ponudbe, študijske počitnice, organizirana potovanja, koriščenje modernih informacijskih tehnologij itd. Projekt je osredotočen zlasti na naturalistični, adrenalinski, izobaževalni in kulturni turizem. Tako izobraženi glavni turistični delavec se lahko zaposli v turističnih agencijah, podružnicah velikih turističnih podjetij in v storitvenih podjetjih.Pridobljena znanja se nanašajo pretežno na področje prodaje, in sicer zlasti celotni postopek priprave turističnega paketa, od vključitve želja stranke do oblikovanja ponudbe in izročitve produkta uporabniku “na ključ”.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: september 2004
 • Datum konca projekta: marec 2006
 • Odobreni strošek: 60.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017