projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Tehnike trženja bančnih proizvodov - Tanja Spacal, Tamara Moro

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: BAFVG331246
 • Koristnik: SDZPI - Slovenski deželni zavod za poklicno izobraževanje (Trst)
 • Partner:
  Gospodarska zbornica Slovenije - Območna obrtna zbornica Koper
  Nova Ljubljanska banka d.d. (Trieste)
  SDGZ - Slovensko deželno gospodarsko združenje (Cividale del Friuli)

 • Opis: Projekt omogoča pridobitev delovnih izkušenj - v trajanju osmih mesecev - dvema brezposlenima osebama, eni s stalnim bivališčem v Italiji, drugi s stalnim bivališčem v Sloveniji, znotraj upravičenega območja programa. Pripravnici sta se zaposlili v podružnici “Nove ljubljanske banke” v Trstu, v oddelku “Projekti in razvoj”, kjer sta opravljali naloge pod vodstvom mentorja. Pripravnici sta opravljali zlasti raziskave in analize trga, preučevali odzivnost uporabnikov, preverjali obstoječe produkte, načrtovali srednjeročni vstop na tržišče; analizirali najustreznejše oblike za pridobitev in zadovoljitev potreb potencialnih strank; zagotavljali pomoč in informacije strankam; pripravljali statistične in feed back analize; analizirali in obdelovali rezultate, pridobljene na podlagi neposrednega marketinga, pripravljali predloge novih bančnih produktov in njihovo vključitev na tržišče. Izobraževanje vključuje tudi seznanitev z glavnimi storitvami zgoraj omenjene družbe v povezavi s čezmejnim razvojem, zlasti gotovinski krediti, forfetiranje/prodaja izvoznih terjatev, predujmi in financiranje izvoza, krediti za podjetja, izdaja izjav o plačilni sposobnosti/izjav o solventnosti za potrebe oddaje prijave na javne razpise, izdaja garancij za povračilo zadržanih sredstev ali za dobro izvedbo pogodbenih del.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: maj 2004
 • Datum konca projekta: julij 2006
 • Odobreni strošek: 21.591,09 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017