projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Pomožni knjižničar - pripravnici: Michela Predan, Maja Kokove - Hrovat

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: BAFVG331245
 • Koristnik: SDZPI - Slovenski deželni zavod za poklicno izobraževanje (Trst)
 • Partner:
  Občina S. Pietro al Natisone
  Knjižnica "Ciril Kosmač" (Tolmin)
  SKGZ - Slovenska kulturno gospodarska zveza (Trieste)
  SSO - Svet slovenskih organizacij

 • Opis: V okviru projekta se na kulturnem področju razvija dva pripravniška programa, ki sta namenjena dvema mladima dekletoma: eni z upravičenega območja Italije, drugi pa z območja Republike Slovenije. Work experiences tako predstavljajo učinkovit način s pomočjo katerega je brezposelnim osebam ponujena možnost vzpostavitve neposrednega stika z delovnim okoljem. Pripravništvo (v trajanju osmih mesecev) je italijanska kandidatka opravila v občinski knjižnici mesta Tolmin – Knjižnica Cirila Kosmača, medtem ko je slovenska kandidatka pripravništvo opravila deloma v občinski knjižnici v Špetru in deloma v knjižnici v Tolminu. Italijanska kandidatka se je seznanila tudi z aktivnostmi, ki potekajo v podružnicah knjižnice v Bovcu in v Kobaridu, sodelovala pa je tudi pri promociji knjige v potujoči knjižnici ali “bibliobusu”. Med opravljanjem prakse sta kandidatki s pomočjo mentorja spoznali metode vodenja dokumentacije, bibliografskega opisovanja ISBD, katalogizacije po avtorjih in po vsebini, decimalne klasifikacije Dewey CDD, tehnike arhiviranja, raziskovanja, katalogiziranja in pomoči uporabnikom, pridobili izkušnje pri postavljanju razstav in organizaciji kulturnih dogodkov, namenjenih ovrednotenju knjižničarske dediščine.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: junij 2004
 • Datum konca projekta: julij 2005
 • Odobreni strošek: 23.392,12 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017