projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Tehnike za promocijo kulturne dediščine

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: BAFVG331243
 • Koristnik: Izobraževalni center "ENAIP" (Trieste)
 • Partner:
  Center za katalogacijo in obnovo kulturne dediščine (Passariano)
  Civici musei e gallerie d'arte - Comune di Udine
  Gorska skupnost "Torre, Natisone e Collio"
  Filozofska fakulteta - Univerza v Vidmu
  Goriški muzej
  ICCD - Osrednji inštitut za katalogacijo in dokumentiranje (Roma)
  Museo nazionale sloveno (Ljubljana)
  SDZPI - Slovenski deželni zavod za poklicno izobraževanje (Trst)
  SKGZ - Slovenska kulturno gospodarska zveza (Trieste)
  Furlanska filološka ustanova (Udine)
  SSO - Svet slovenskih organizacij
  Italijanska Unija (Koper - Capodistria)

 • Opis: Če je bila v preteklosti kultura izključno v domeni “publike”, postaja danes vedno bolj “proizvod”, ki je podvržen tržnim zakonitostim. V tem pogledu so kulturne institucije v fazi velikih sprememb zaradi soočenja s številnimi dejavniki, ki so privedli do revalorizacije vloge marketinga v tem specifičnm sektorju. Cilji, ki jih dandanes skuša doseči kulturna politika – s pomočjo v trženje usmerjenega pristopa k umetnosti in kulturi v najširšem smislu – so zelo široki in raznovrstni in vključujejo tako tradicionalni vidik ohranjanja kulturne in zgodovinske dediščine kot pogojev za dostop in uporabo dediščine za čimširše množice uporabnikov. Širitev ciljev omogoča, da se ne upošteva samo ohranjanja in zaščite, ampak vsebolj vključuje tudi inovacije v tem sektorju (npr. uporaba interneta). S tega vidika je projekt namenjen izobraževanju poklicnega profila medkulturnega managerja, oziroma odgovornega za komunikacijo in marketing v kulturni instituciji, ki svojo dejavnost opravlja na čezmejnem območju, z namenom da ovrednoti kulturo in tradicijo s pomočjo multimedijskih ali hipermedijskih tehnik. V okviru projekta ima prednost izdelava skupne metodologije katalogizacije kulturne dediščine slovenske in italijanske strani, ki naj bi jo predstavljala večjezičnega in multimedijskega produkcija.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: september 2004
 • Datum konca projekta: marec 2006
 • Odobreni strošek: 60.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017