projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Tehnike za čiščenje morske onesnaženosti in za preventivno varstvo okolja

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: ABFVG331242
 • Koristnik: Izobraževalni center "ENFAP" (Gorizia)
 • Partner:
  CINS - Consorzio per l'Istruzione Nautica e la Sicurezza
  Crismani Ecologia S.r.l. (Trieste)
  Združenje poveljnikov in upraviteljev v pomorskem prometu Republike Slovenije

 • Opis: Namen projekta je oblikovanje novega poklicnega profila s specifičnimi pristojnosti na področju preventive in boja proti onesnaževanju na čezmejnem območju Severnega Jadrana. Strokovnjak bo pridobil znanja za izobraževanje in koordinacijo kadra v primerih onesnaženja, pripravo – v skladu s pomorskimi in pristaniškimi organi - ustreznih načrtov zaščite in reševanja, zagotavljanje nadzora v primeru izkrcevanja, prekrcevanja in vkrcevanja kemikalij ter nafte in njenih derivatov z ustreznimi preventivnimi akcijami, skrb za ukrepe, omejevanje in izsušitev onesnaženih območij v primeru razlitja onesnaževalnih snovi v skladu z državnimi in pristaniškimi veljavnimi pravilniki. Pridobljena znanja so tehnične narave in se nanašajo predvsem na protokol ukrepov v primeru onesnaženja morja, komunikacijo na ladji in zunaj nje, eksplozivne mešanice in kemijske onesnaževalne snovi; polega tega bo strokovnjak poznal ekosistem in škodljive vplive onesnaževalnih snovi, mednarodne pravilnike ISM - mednarodni kodeks za varno upravljanje ladij in preprečevanje onesnaževanja; prav tako bo obvladal uporabo državno in meddržavno veljavnih načrtov zaščite in reševanja in usklajeval delo predpostavljenih za odpravljanje onesnaženja. Izobraženi delavec s tega področja se lahko zaposli v podjetjih s tega področja; na ladjah kot član posadke, ki jo predvideva kodeks ISM, sestavi skupino in sredstva v primeru hitrega ukrepanja za preprečitev širjenja onesnaževalne snovi; in, nazadnje, lahko dela kot zunanji svetovalec za rafinerije, naftovode ali kemijske terminale s pripravo namenskih načrtov zaščite in reševanja in z usposabljanjem operativne skupine.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: oktober 2004
 • Datum konca projekta: september 2005
 • Odobreni strošek: 60.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017