projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Prostorska politika

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: AAFVG331240
 • Koristnik: Izobraževalni center "ENAIP" (Trieste)
 • Partner:
  Center uporabne ekologije (Gorizia)
  RRA Južne Primorske - Regijska razvojna agencija (Koper - Capodistria)

 • Opis: Okoljske tematike se v zadnjih letih zelo razvijajo; poleg vse večjega poudarka namenjenega okoljevarstvu, se je povečalo zanimanje za racionalno usmerjanje sredstev v proizvodne namene. Področje okoljskih tehnologij se je tako kvalitativno kot kvantitativno zelo razvilo iz različnih razlogov, ki jih gre pripisati zavesti, da se okoljevarstvene problematike, zlasti na področju varovanja okolja in izboljšanja okoljskih pogojev, lahko loteva z učinkovito uporabo pridobljenih rezultatov raziskav in eksperimentov. Projekt je nastal zlasti iz potrebe, da se oblikuje tehnično-znanstveni strokovni profil, ki se bo sposoben soočiti z ekološkimi, tehničnimi, družbenimi in pravnimi vidiki, povezanimi z upravljanjem območja in njegovimi okoljskimi viri. Izobraženi strokovnjak bo tako pridobil znanja potrebna za: pripravo analiz o prostorskih in okoljskih lastnostih; kartografsko predstavitev; obdelavo podatkov območja in satelitskih podatkov s pomočjo različnih statističnih metod; upravljanje obstoječih naravnih virov (voda, rastje, tla, svetloba, obnovljiva energija); izdelavo konkretnih okoljskih politik, usmerjenih v okolju prijazno vodenje na podlagi pridobljenega znanja o ekosistemu in njegovih virih. Ob zaključku tečaja se bodo strokovnjaki lahko zaposlili na številnih delovnih mestih na trgu dela: kot uradniki v javnih zavodih in javnih ustanovah, kot samostojni podjetniki, kot nadrejeni v enotah gospodarskih javnih služb, kot strokovnjaki za upravljanje okoljskih in prostorskih virov in kot strokovnjaki za pripravo presoje vplivov na okolje.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: september 2004
 • Datum konca projekta: marec 2006
 • Odobreni strošek: 60.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017