projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Specialist funkcije marketinga in prodaje gostinsko-hotelirskih podjetij

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: AAFVG331238
 • Koristnik: MIB - School of Management (Trieste)
 • Partner:
  CAT - Konzorcij hotelirjev Trst
  GEA College of Entrepreneurship (Piran - Pirano)
  PZS - Popotniško združenje Slovenije (Maribor)
  Turisma S.r.l. (Milano)

 • Opis: Kritično razmišljanje o poglavitnih problematikah v marketingu ponudbe regionalnega in čezmejnega turizma je tesno povezano z ugotovitvijo o visokem kvalitativnem in kvantitativnem turističnem profilu geografskega območja in torej s potrebo, da se izberejo take marketinške strategije, ki bodo po svojih vsebinah in načinih skladne z obstoječo visoko prepoznavnostjo območja na turističnem mednarodnem trgu. Z namenom, da bi se na čezmejnem območju razvile inovativne zaposlitvene strategije in novi poklicnii profili, je projekt usmerjen k oblikovanju poklicnega profila, ki bi postal promotor politike turističnega marketinga - aktivirane znotraj gostinsko-hotelirskih podjetj - in promotor destinacij za promocijo Furlanije Julijske krajine in bližnje Slovenije. Aktivnosti komunikacije in promocije območja zahtevajo skupni trud raznih akterjev, ki so vključeni v ta proces;z ozirom na to se kaže potreba po specializiranem strokovnem delavcu, ki bo poskrbel za aktiviranje dinamik - začenši z organizacijskega vidika gostinsko-hotelirskih podjetij – in ki bo s pomočjo svojega dela prispeval k promociji atraktivnosti gostujočega območja in njenih virov s turističnega vidika, z očitnimi vplivi ekonomske narave. Projekt izobraževanja sestavljajo različni didaktični sklopi – turistični in hotelirski marketing, hospitality marketing/sales management, sodobna orodja in metodologije za opravljanje marketinga in prodaje v gostinskih in hotelirskih podjetjjh, ekološko gostinstvo in hotelirstvo, projektno delo, informacijska družba – in praksa v podjetju.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: junij 2004
 • Datum konca projekta: september 2005
 • Odobreni strošek: 60.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017