projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Ekonavade: čezmejni projekt okoljske vzgoje

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: BBFVG331209
 • Koristnik: Didaktično ravnateljstvo Dolina za šole in vrtce s slovenskim učnim jezikom
 • Partner:
  Nižja srednja šola s slovenskim učnim jezikom "Simon Gregorčič" (Dolina)
  Osnovna šola "Ciril Kosmač" (Piran - Pirano)

 • Opis: Projekt si je za cilj zastavil spodbujanje sodelovanja med osnovnošolskimi izobraževalnimi ustanovami na področju okoljskega izobraževanja. Namen dejavnosti je bila razložiti pomen recikliranja in ločenega zbiranja odpadkov. Šlo je torej za osveščanje o okoljskih problemih, pri čemer so spodbujali sodelovanje med slovenskimi in italijanskimi šolami v širšem okviru evropske integracije. Izobraževalne cilje so dosegali preko dejavnosti, ki so jih predlagali in določili vsi partnerji in jih pretvorili v znanje, ki so si ga pridobili učenci, da bi lahko postali resnični evropski državljani. Cilj projekta je bil spodbujati ekološko in okoljsko zavest: Učenci so morali ugotoviti, iz katerih materialov so narejeni predmeti, ki jih uporabljamo, razumeti, da so rezerve surovin omejene, spoznati potreben čas za razkroj nekaterih materialov, razumeti pomembnost recikliranja in ločenega zbiranja odpadkov, spoznati faze recikliranja nekaterih materialov in se naučiti pravilno ločevati odpadke. Dejavnosti v okviru projekta so vključevale srečanja in posvete za izmenjavo dobrih praks in izkušenj med učitelji in učenci partnerskih šol, delavnice v razredih o ponovni rabi materialov, pridružitev k pobudi “M’illumino di meno”, obisk solin in muzejev v Piranu, izdelavo ekološke znamke za spodbujanje ekoloških navad, pripravo informativnega gradiva ter zaključno razstavo o projektu med praznikom Majenca, in sicer od 9. do 13. maja 2008 v Dolini.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: marec 2007
 • Datum konca projekta: maj 2008
 • Odobreni strošek: 19.502,64 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017