projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Šport kot sredstvo za gradnjo prijateljstva in spoznavanja okolja

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: BBFVG331206
 • Koristnik: Didaktično ravnateljstvo Nabrežina za šole in vrtce s slovenskim učnim jezikom
 • Partner:
  Jadralni klub "Čupa" (Sistiana mare - Sesljan morje)
  Osnovna šola "Anton Šibelja Stjenka" (Komen)
  Športni krožek "Kras" (Sgonico - Zgonik)
  Športno društvo "Grmada" (Malchina - Mavhinje)

 • Opis: Ta ukrep je nastal kot projekt čezmejnega sodelovanja na področju izobraževanja, da bi spodbudili sodelovanje med osnovnimi šolami na obmejnem območju preko športnih dejavnosti. V pobudi “Dan športa”, ki je bila namenjena učencem in učiteljem, je sodelovalo več šol. Učitelji so bili vabljeni na različna pripravljalna srečanja, kjer so izmenjali poglede in se primerjali na strokovnem področju, da bi pobudo učinkovito izvedli, saj so njeno učinkovitost ob zaključku projekta tudi ocenili. Glavni namen dneva je bil predstaviti udeležencem različne športne discipline in spodbuditi aktivno sodelovanje v športu na netekmovalen način: morje, ribolov in jadranje, osnovni elementi namiznega tenisa in šaha. Tak dan je bil tudi priložnost za uživanje v naravnem okolju in ukvarjanje s pohodništvom ali jamarstvom. Šole so vzpostavile tudi mreženje, ki je postalo sredstvo trajnejšega medsebojnega spoznavanja, sodelovanja in druženja.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: januar 2006
 • Datum konca projekta: december 2006
 • Odobreni strošek: 10.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Obalno-Kraška

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017