projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Dva koraka in... naprej

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: AAFVG331204
 • Koristnik: Didaktično ravnateljstvo Tarvisio
 • Partner:
  Občina Bovec
  Občina Kranjska Gora
  Osnovna šola "Josip Vandot" (Kranjska gora)
  SKGZ - Slovenska kulturno gospodarska zveza (Trieste)
  Slovensko kulturno središče "Planika Kanalska dolina" (Malborghetto Valbruna)
  SSO - Svet slovenskih organizacij

 • Opis: V okviru projekta “Dva koraka in ...naprej” so pripravili in uredili sprehajalno pot na čezmejnem območju, in sicer od italijanskih šol na območju v pristojnosti Ravnateljstva v Trbižu, do šol na slovenskem ozemlju, v občinah Bovec in Kranjska Gora. Namen projekta je bil izboljšati medsebojno poznavanje ter povečati čezmejno mobilnost s pomočjo kulturnih, športnih in okoljsko-izobraževalnih dejavnosti. Projekt je vzgojne narave in se je izvajal prek različnih dejavnosti, ki so jih, da bi se bolje dosegli zastavljeni cilji, izbrali in predlagali vsi partnerji. Med dejavnostmi je bila v pripravljalni in načrtovalni fazi predvidena izmenjava dobrih praks in izkušenj med učitelji partnerskih šolskih zavodov, nato pa skupno organiziranje srečanj med sodelujočimi šolskimi ustanovami ter dogodkov in prireditev za vse, ki jim je bil projekt namenjen. Poleg tega so pripravili učno in posebno informativno gradivo za izvedbo dejavnosti. Nazadnje so izdelali tudi večpredstavnostno in večjezično zgoščenko.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: september 2005
 • Datum konca projekta: april 2007
 • Odobreni strošek: 15.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Treviso

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017