projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: SCOLARIS Schools Cooperation Laboratory between Italy and Slovenia

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: AAFVG331203
 • Koristnik: Trgovski tehnični zavod "L. da Vinci" - Poklicni zavod "S. de Sandrinelli" (Trieste)
 • Partner:
  Gimnazija "Gian Rinaldo Carli" (Koper - Capodistria)
  Državno učiteljišče "G. Carducci" (Trieste)
  Državni tehnični zavod za geometre "Max Fabiani" (Trieste)
  Državni znanstveni licej "Galileo Galilei" (Trieste)
  Gimnazija Piran (Piran – Pirano)

 • Opis: Namen projekta je bila pobuda za krepitev čezmejnega sodelovanja med izbranimi italijanskimi srednjimi šolami v Pokrajini Trst in slovenskimi izobraževalnimi ustanovami. V ta namen so organizirali srečanja in dejavnosti, posvečene poglabljanju neposrednega spoznavanja med slovenskimi in italijanskimi učenci ter učitelji ter razvoju stabilnih odnosov sodelovanja med sodelujočimi zavodi, tudi preko mreženja zavodov. Predvideli so dva ukrepa: pri prvem je šlo za čezmejno animacijo šol in je zajel analizo in preučevanje kulture in družbe na drugi strani meje, priložnosti za srečanje in izmenjavo informacij in izkušenj, izdelavo vmesnika za srečevanje oziroma spletne strani. Slednjo so izdelali učenci sami in je tudi namenjena njim. Namen drugega ukrepa je bil ustvariti partnerstvo med šolami in zato so predvideli ustanovitev delovnih skupin za primerjanje in preučevanje slovenskega in italijanskega šolskega sistema. Hkrati se je tukaj ponudila prilika za srečanje in preučevanje ter pripravo skupnih dejavnosti na medmrežju. Pripravili so dvojezične informativne kartice o virih na čezmejnem ozemlju, sodelujočih šolah, organiziranosti šolstva in šolski ponudbi, s posebnim poudarkom na poučevanju jezika in računalništva ter na dveh različnih sistemih srednješolskega izobraževanja. Delo delovnih skupin so povzeli in predstavili v Primerjalnem vodiču po slovenskem in italijanskem sistemu izobraževanja. Nazadnje so izdelali dvojezično spletno stran ter predstavili medijem dosežene rezultate. Partnerji so se tudi skupno udeležili čezmejnih študentskih prireditev s svojo stojnico.
 • Spletna stran projekta: http://www.scolaris.org

 • Datum pričetka projekta: oktober 2005
 • Datum konca projekta: junij 2007
 • Odobreni strošek: 39.219,73 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017