projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Preskoči mejo, nastala bo zgodba - Raziskovanje ustnega izročila v čezmejnem kulturnem prostoru preko analize pripovedk in preko skupnih srečanj ob meji

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: AAFVG331202
 • Koristnik: Državni pedagoški in družboslovni licej s slovenskim učnim jezikom
 • Partner:
  Državni izobraževalni zavod s slovenskim učnim jezikom: Klasični licej "P. Trubar" - Učiteljišče "S. Gregorčič"
  Gimnazija "Tolmin"
  Državno učiteljišče "G. Carducci" (Trieste)
  Državni trgovski tehnični zavod "Gian Rinaldo Carli" (Trieste)

 • Opis: V projektu so želeli dati učencem priložnost, da spoznajo in odkrijejo skupne kulturne korenine čezmejnega ozemlja, v katerem sobivajo različne kulture ter jih spodbuditi, da osebno prispevajo k oblikovanju učnega procesa. Glavna tema projekta je bila priprava popotovanja po družabnih in razvedrilnih prireditvah, s posebnim poudarkom na pravljicah, navadah in običajih, ki spremljajo različne faze v življenju posameznika. Za bolje razumevanje teh preučevanih elementov in analizo njihovih posebnosti, so v projektu poglobili poznavanje pisnih virov o teh temah. Dodatno nadgradnjo je predstavljala raziskava na terenu, ki se je začela v družinskem okolju in se nato razširila na različne družbene skupine (otroci, mladostniki, odrasli, starejši). Namen projekta je bil najti in izpostaviti stične točke med različnimi elementi iz pripovedk in dogodkov, ki zaznamujejo posamezne etape v življenju vsakega posameznika. Pozornost mladih raziskovalcev so usmerili na odkrivanje moralnih naukov in psiholoških lastnosti nastopajočih oseb. Poleg tega so skušali na osnovi ene pripovedke najti več načinov za tolmačenje enega dogodka in najti kriterije, skupne v različnih kulturah in različnih geografskih območjih. V okviru projekta so učenci dobili priložnost, da na sistematski način organizirajo raziskavo, kjer bodo aktivno sodelovali, tako da so si izbrali področje raziskave, ustrezna orodja za preiskovanje, pripravili kriterije za primerjanje ter napisali skupen dokument, v katerem so podali kritično oceno opravljenega dela.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: september 2005
 • Datum konca projekta: junij 2007
 • Odobreni strošek: 14.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017