projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Izobraževalno okoljski projekt

 • Prednostna naloga: Trajnostni razvoj čezmejnega območja
 • Ukrep: Ukrep 1.1 - Varstvo, ohranjevanje ter razvoj okolja in prostora

 • Koda projekta: AAFVG111076
 • Koristnik: Občina Nimis
 • Partner:
  Furlanski speleološki in hidrološki krožek (Udine)
  Naravni regijski park "Dolomiti Friulane"
  Naravni regijski park "Prealpi Giulie"
  Jamarska zveza Slovenije
  Javni zavod Triglavski narodni park

 • Opis: Namen projektov “Spelaion logos” je ovrednotiti območja kraških jam na zavarovanih območjih in območjih visoke naravovarstvene vrednosti v vzhodnem predalpskem loku, ki so del omrežja Natura 2000. V sodelovanju z različnimi partnerji je bila izvedena sanacija območja (priprava tematskih poti in infrastrukture za boljši dostop do krajev) ter poučne in kulturne aktivnosti (poučne razstave, kongresi, informacijsko in promocijsko gradivo). V Nimisu se projekt osredotoča na ovrednotenje brezna Vigant in jame Pre Oreak. Tako brezno kot jama ležita na posebnem varstvenem območju in se ponašata s posebno morfologijo. Kraški obliki sta nastali s selektivno erozijo, voda je namreč izpirala lapor in peščenjak v flišu ter izpostavila karbonatne kamnine in tako izoblikovala svojevrsten sistem, v katerem je možno slediti vodnemu toku, ki ponika in ponovno izvira kot reka Cornappo, ki teče na dnu brezna. V okviru ukrepa se predvideva vzpostavitev nadzemne in podzemne kraške naravoslovne in učne poti, ki poteka od srednjeveškega naselja Vigant prek površinskih kraških pojavov do brezna Vigant in njenega veličastnega vhoda, kjer reka ponikne. Pot je možno nadaljevati v jamo Pre Oreak skozi veliko dvorano do končnega sifona vendar le s pomočjo izkušenih vodičev in ustrezno opremo. Projekt usklaljuje tehnični odbor, ki ga sestavljajo partnerji projekta, predvideva tudi izvedbo večpredstavnostnega omrežja za izmenjavo izkušenj med operaterji v Sloveniji in Italiji, kulturne dogodke in študijske izlete ter vzpostavitev simbolične učne in naravoslovne poti za izletnike ter šolarje vse do Triglavskega narodnega parka v Sloveniji, ki razkriva lepote podzemnega sveta.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: oktober 2002
 • Datum konca projekta: september 2007
 • Odobreni strošek: 177.048,59 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Pordenone

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017