projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Strategije in metodologije poučevanja za razvoj medkulturnih odnosov: participativni pristop

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: AAFVG331199
 • Koristnik: Jadranski zavod združenega sveta (Duino - Devin)
 • Partner:
  Državni znanstveni licej s slovenskim učnim jezikom “France Prešeren” (Trieste)
  Gimnazija "Koper" (Koper - Capodistria)
  Gimnazija "Gian Rinaldo Carli" (Koper - Capodistria)
  Državni znanstveni licej "Galileo Galilei" (Trieste)

 • Opis: Cilj projekta je bil izkoristiti izkušnje Zavoda združenega sveta na področju izobraževanja za razvoj medkulturnih odnosov, in sicer z namenom, da se vzpostavi platforma za medsebojno primerjavo in izmenjavo med učitelji in učenci glede sistemov poučevanja, s posebnim podarkom na vprašanjih multikulturnega značaja. Namen projekta je bil vzpostaviti trajno medkulturno delavnico, na kateri bi se srednješolski zavodi čezmejnega območja lahko medsebojno primerjali in preskušali ustrezne tehnike in orodja za krepitev integracije med različnimi jezikovnimi in kulturnimi skupinami. Na vsaki šoli sta se oblikovali dve projektni skupini: učiteljska (pet učiteljev najpomembnejših predmetov vsake šole) in dijaška (petnajst učencev iz različnih razredov vsake šole). Projektne skupine so ustanovile odbore, od tega je bilo pet odborov za učne metode učiteljev različnih učnih predmetov. Na tedenskih srečanjih so analizirali različne metode. V dijaških projektnih skupinah so organizirali tri odbore: Mednarodna konferenca “Jaz in drugi”, Spletna stran in Forum. V okviru projekta so obravnavali vprašanja svetovnih konfliktov in problemov. Organizirali so delavnice. S poučnim in zabavnim videom so študentom predstavili tiste vrste obnašanj, katera preprečujejo medsebojno razumevanje in spoznavanje. Dodatno so izvajali še komunikacijske dejavnosti.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: september 2004
 • Datum konca projekta: december 2005
 • Odobreni strošek: 18.905,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017