projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Evropa v cvetju

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: AAFVG331198
 • Koristnik: Državni znanstveni licej "Galileo Galilei" (Trieste)
 • Partner:
  Državni znanstveni licej s slovenskim učnim jezikom “France Prešeren” (Trieste)
  Gimnazija "Tolmin"
  Srednja šola "Pietro Coppo" (Izola - Isola)

 • Opis: Projekt je predvidel skupno delovanje štirih partnerskih šol za izvedbo izobraževalnega procesa in srečanj med skupinami učencev in učiteljev, da bi se mladi globlje spoznali in izmenjevali, kar je tudi temelj nove Evrope. Učni proces je potekal na štirih delavnicah, na treh posebnih celodnevnih dogodkih ter prek izdelave in objave nadnacionalnega študentskega časopisa, v katerem se je projekt predstavil in ocenil. Štiri delavnice (literarna, znanstvena, športna in civilna kultura) so potekale v posameznih šolah. Na vsaki delavnici je sodelovalo približno dvajset učencev, namenjene pa so bile poglabljanju posamezne tematike, ki se je nato še obravnavala na srečanjih z učenci, ki so se udeležili iste delavnice na drugih šolah. Učenci, ki so se udeležili delavnic športne in civilne kulture, so se srečali na Gimnaziji Oberdan in izvedli dve delavnici (razprava na temo in zaključna skupščina s predstavitvijo rezultatov). Sledila so športna srečanja med reprezentancami posameznih zavodov. Drugi dan srečanja je bil namenjen učencem-udeležencem delavnice na temo znanstvene kulture, ki so se sestali v Dolini in so skupaj opravili Pot prijateljstva z dodatno orientacijsko tematsko nalogo. Tretji dan je potekalo srečanje udeležencev delavnice literarne in znanstvene kulture na Gimnaziji Prešeren, na podoben način kot prvi dan. Na dogodkih sta sodelovala po dva ali trije učenci vsakega zavoda v vlogi poročevalcev, ki so imeli za nalogo ob zaključku srečanja urediti čezmejni študentski časopis - v italijanskem in slovenskem jeziku - z utrinki, zapažanji in ocenami.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: april 2004
 • Datum konca projekta: maj 2005
 • Odobreni strošek: 24.064,20 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017