projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Čezmejno povezovanje šola - delovno okolje

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: AAFVG331196
 • Koristnik: Državni trgovski tehnični zavod "Gian Rinaldo Carli" (Trieste)
 • Partner:
  Srednja šola "Pietro Coppo" (Izola - Isola)
  Srednja šola "Srečko Kosovel" (Sežana)

 • Opis: Projekt predvideva čezmejno sodelovanje na področju izobraževanja, med drugim tudi vključevanje in sodelovanje obeh manjšin v Sloveniji in v Italiji. Projekt je potekal v obliki vrste čezmejnih dejavnosti, ki so jih izvajale srednje šole v Trstu v sodelovanju z dvema slovenskima srednjima šolama. Projekt je bil razdeljen v dve fazi: teoretična in pripravljalna faza ter praktična in tehnična faza. Nadaljnje izvedene dejavnosti so zajemale vrsto informativnih srečanj med učitelji sodelujočih italijanskih in slovenskih šol, medtem ko so za učence bile predvidene dejavnosti v obliki sodelovanja pri nizu srečanj/izmenjav s svojimi sovrstniki in kolegi iz drugih šolskih ustanov v Sloveniji in Italiji. Dodatno so učenci pridobivali znanje na področju podjetništva z obiskovanjem podjetij v Sloveniji in Italiji ter tako imeli možnost pobližje spoznavati delovanje simuliranih podjetij. Organizirali in izvedli so seminarje v sodelovanju s slovenskimi in italijanskimi združenji podjetnikov, ki so učencem omogočili globlji vpogled v problematiko podjetništva in trga dela v Pokrajini Trst ter na čezmejnem slovenskem območju. Ob zaključku teoretične faze so predvideli tehnično fazo, v okviru katere so učenci opravili izobraževalno prakso v lokalnih podjetjih. Sodelovanje v praksi je bil tudi koristen način urjenja angleškega jezika. Nazadnje je bila predvidena organizacija tečajev slovenskega jezika za učence zavoda Carli za bolje sporazumevanje in druženje.
 • Spletna stran projekta: http://itccarli.it/carlitf.php

 • Datum pričetka projekta: maj 2004
 • Datum konca projekta: junij 2006
 • Odobreni strošek: 25.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017