projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Portfolio, mednarodno primerljivo spričevalo

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: AAFVG331195
 • Koristnik: Didaktično ravnateljstvo na Opčinah za šole in vrtce s slovenskim učnim jezikom
 • Partner:
  Didaktično ravnateljstvo pri Sv. Jakobu za šole in vrtce s slovenskim učnim jezikom

 • Opis: Ukrep se je razvil kot eden od prednostnih projektov čezmejnega sodelovanja na področju izobraževanja, ki ima za cilj vključevanje in sodelovanje slovenske manjšine v Italiji. Ukrep zadeva okolje predšolskega in osnovnošolskega izobraževanja, pobuda pa se kaže kot raziskava z namenom uvajanja novih oblik ocenjevanja osebnega napredka učencev in učiteljev. Že več let potekajo tako v Sloveniji kot v Italiji pobude za preskušanje in izdelavo primernih portfoliev glede na šolske potrebe. Tako predstavlja portfolio kompetenc učenca pravzaprav dokument, v katerem je na kratko opisan potek izobraževanja in učni napredek učenca, poleg tega vsebuje portfolio zbirko pomembnih dokumentov, ki jasno izkazujejo osebne sposobnosti, interese, način in hitrost učenja, ter osebna nagnjenja in ambicije posameznega učenca. Portfolio je v vsakem primeru možno pripraviti šele po preteku določenega obdobja intenzivnega in pozornega spremljanja učenca - bodisi občasnega ali sistematičnega opazovanja - katerega cilj je razumeti in interpretirati njihovo obnašanje ter ugotoviti njegove potrebe. Portfolio učiteljev pa je orodje, s katerim se spremlja razvoj in strokovno napredovanje učitelja. Cilj tega portfolia je predvsem spodbujati razvoj metakognitivnih sposobnosti učitelja. Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo se je povečal tudi obseg izmenjav na področju izobraževanja, opaziti je potrebo po uvedbi nekega enostavnega razumljivega orodja, ki bi se uporabljal v slovenskem in italijanskem šolskem sistemu. Odtod izvira potreba po čezmejnem projektu, s katerim bi se uskladili dokumenti, ki se ločeno pripravljajo v obmejnih državah.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: september 2004
 • Datum konca projekta: marec 2007
 • Odobreni strošek: 30.219,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste, Obalno-Kraška

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017