projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Medkulturno novinarstvo

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: BAFVG331137
 • Koristnik: SDZPI - Slovenski deželni zavod za poklicno izobraževanje (Trst)
 • Partner:
  Izobraževalni center "ENAIP" (Trieste)
  Zadruga "Most" (Cividale del Friuli)
  Zadruga "Novi Matajur" (Cividale del Friuli)
  Primorske novice d.o.o. (Koper - Capodistria)
  Pokrajina Udine
  Radio "Spazio 103" (Udine)
  SDGZ - Slovensko deželno gospodarsko združenje (Trst)
  SKGZ - Slovenska kulturno gospodarska zveza (Trieste)
  SSO - Svet slovenskih organizacij
  Video Audio Film d.o.o. (Nova Gorica)

 • Opis: Analiza potreb slovensko-italijanskega obmejnega območja, ki je nastala v okviru projektnega partnerstva, je pokazala, da je potrebno dati informaciji večji kulturni in izobraževalni pomen. Založniška podjetja (časopisi, radio, televizija) prisotna na tem območju, izražajo potrebo po kvalificiranem kadru, ki bi bil pripravljen doumeti novo multikulturno dimenzijo na mejnem območju med Slovenijo in Italijo in ki bi znal zagotoviti ustrezno spremljanje razvoja nove čezmejne kulture s pomočjo korektnega in izčrpnega posredovanja informacij. V tem pogledu postane novinar ključna oseba: od radiotelevizijskega informiranja do tiskovnih agencij, od uradov za zunanje odnose velikih podjetij ali institucij do internetnih portalov, vedno je novinar tisti, ki novico izdela in obdela, začenši pri “surovini”, t.j. pri informaciji. Tečaj, za katerega je poleg teoretičnega znanja predvideno tudi praktično usposabljanje, sestavljajo različni didaktični sklopi, ki se nanašajo na družbo, pravico do informiranja, novinarski in multimedijski jezik, tehnike intervjuja in medsebojnih odnosov, komunikacijo v večkulturnem in večjezičnem okolju, kot je npr. slovensko-italijansko. Cilj projekta je tako izobraževanje novinarja kot strokovnjaka, ki se zaveda političnih, ekonomskih, družbenih in kulturnih razmer ob meji, se v tem okolju sproščeno giblje in ki zna odigrati osrednjo vlogo pri ustvarjanju nove evropske identitete in skupne čezmejne kulture.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: marec 2004
 • Datum konca projekta: november 2004
 • Odobreni strošek: 59.982,79 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017