projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Mednarodno sodelovanje za razvoj

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: BAFVG331136
 • Koristnik: SDZPI - Slovenski deželni zavod za poklicno izobraževanje (Trst)
 • Partner:
  Izobraževalni center "ENAIP" (Trieste)
  Ekonomska fakulteta - Univerza v Trstu
  Gospodarska zbornica Slovenije - Območna obrtna zbornica Koper
  Mestna občina Nova Gorica
  Občina Piran-Pirano
  Občina Sežana
  SDGZ - Slovensko deželno gospodarsko združenje (Trst)
  SKGZ - Slovenska kulturno gospodarska zveza (Trieste)
  SSO - Svet slovenskih organizacij
  Italijanska Unija (Koper - Capodistria)

 • Opis: Projekt je nastal kot odgovor na več različnih med seboj povezanih potreb, večkrat izraženih s strani subjektov in organov, ki delujejo na področju sodelovanja in pomoči v tujini. Vladne organizacije se namreč ne morejo več zanašati na dobro voljo in inicativnost operaterjev, dejavnih na področju sodelovanja, ampak potrebujejo kvalificiran kader, ki bi omogočil bolj strukturiran pristop pri načrtovanju in vodenju aktivnosti v okviru projektov sodelovanja za razvoj, predvsem na področju jugovzhodne Evrope. Vse večja raznolikost vključenih institucij v sodelovanje za razvoj prinaša tudi vse večjo raznolikost aktivnosti in projektov. Tipičnim akterjem - vladnim in nevladnim organizacijam, državnim in mednarodniim - so se priključile še druge lokalne institucije (dežele, province in občine), ki predstavljajo nove nosilce decentraliziranega sodelovanja. V sklopu projekta se je tako pokazala potreba po izobraževanju ljudi z znanjem s področja prava, institucionalne ureditve in nacionalne zgodovine - kot regionalna kompleksnost - ter z znanjem svetovne zgodovine v vseh njenih raznolikih scenarijih. Tečaj je namenjen brezposelnim osebam s prebivališčem v upravičenem območju programa. Cilj tečaja je izobraževanje delavcev, ki bodo vključeni v organizacije, ki delujejo na področju sodelovanja v državah jugovzhodne Evrope. Zaposlitev bodo lahko našli v javnem ali zasebnem sektorju na lokalni ali mednarodni ravni.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: marec 2004
 • Datum konca projekta: november 2004
 • Odobreni strošek: 59.975,44 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017