projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Tehnike za upravljanje evropskih programov

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: AAFVG331135
 • Koristnik: Izobraževalni center "ENAIP" (Trieste)
 • Partner:
  Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti (Koper - Capodistria)
  Euro finance d.o.o. (Ljubljana)
  IC & Partners Group (Udine)
  Mestna občina Nova Gorica
  Občina Piran-Pirano
  Občina Sežana
  SDGZ - Slovensko deželno gospodarsko združenje (Trst)
  SDZPI - Slovenski deželni zavod za poklicno izobraževanje (Trst)
  SKGZ - Slovenska kulturno gospodarska zveza (Trieste)
  SSO - Svet slovenskih organizacij
  Italijanska Unija (Koper - Capodistria)

 • Opis: Projekt je vključen v okvir sprememb povezanih s procesom širitve Evropske unije in pridobitvijo statusa države članice Republike Slovenije ter padcem italijansko-slovenske meje. S tega vidika in z ozirom na kohezijsko evropsko politiko je program namenjen ustvarjanju in izobraževanju poklicnega profila, t.j. svetovalca v upravljanju skupnostnih programov, ki bo usposobljen za pomoč bodisi javnim upravam pri programiranju, načrtovanju in upravljanju sofinanciranih aktivnosti, bodisi podjetjem pri procesu internacionalizacije. Strokovnjaki morajo imeti potrebna znanja in pristojnosti za analiziranje področnih predpisov in za iskanje najboljših oblik sofinaciranja; za pridobitev del in za izdelavo projekta; za vodenje projekta v vseh njegovih fazah (načrtovanje, vodenje, evalvacija) s koordiniranjem partnerjev; in nenazadnje, za vlogo povezovalnega člena med končnim koristnikom in pristojnimi institucijami. Tečaj je sestavljen iz didaktičnega dela, ki bo potekal v učilnici, in iz praktičnega dela, ki bo potekal v finančnih službah, svetovalnih podjetjih in v javnih ustanovah na čezmejnem območju ter je namenjen izobraževanju strokovnjaka, ki se bo lahko zaposlil na številnih področjih, tako v zasebnem kot v javnem sektorju.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: marec 2004
 • Datum konca projekta: junij 2005
 • Odobreni strošek: 60.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017