projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Upravljalec čarterja

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: BAFVG331134
 • Koristnik: Izobraževalni center "ENAIP" (Trieste)
 • Partner:
  Tehnični zavod za pomorstvo "Tomaso di Savoia duca di Genova" (Trieste)
  SDZPI - Slovenski deželni zavod za poklicno izobraževanje (Trst)
  SKGZ - Slovenska kulturno gospodarska zveza (Trieste)
  Srednja pomorska šola (Portorož - Portorose)
  SSO - Svet slovenskih organizacij
  Italijanska Unija (Koper - Capodistria)

 • Opis: Italijanske, slovenske in hrvaške obale zgornjega Jadrana postajajo vse bolj cilj masovnega turizma, v katerega so vključena športna plovila vseh velikosti. Na eni strani se srečujemo z masovnim turizmom s skromno oziroma nizko ravnjo znanja in velikim navdušenjem nad navtičnim turizmom, na drugi strani pa z velikimi križarskimi ladjami in jahtami, ki potrebujejo kvalificirano delovno silo. V okviru projekta je posebna pozornost posvečena poklicu voznika charterja, ki ima specifična tehnična znanja o plovilih (različnih velikosti, dolžin, vrst - motornih ali jadrnih) in odlično obvlada vožnjo, pristajanje ter vzdrževanje plovil. Poklic upravljalca čarteja zajema tudi znanja s področja kulture, saj je upravljalec čarterja odgovoren za organizacijo izletov, počitnic ali križarjenj, kjer na plovilih sodeluje kot spremljevalec oz. kot turistični vodnik na podlagi predhodno pripravljenih programov. Tečaj je namenjen kandidatom z navtičnim znanjem in usmerjen k celostnemu izobraževanju upravljalca čarterja kot odgovornega za plovilo in varnost potnikov. Izobraževanje je sestavljeno iz različnih didaktičnih sklopov (informacijska družba, upravljanje plovila, varnost plovila, plovilo za športo plovbo, načrtovanje, vzdrževanje, vodenje komerciale in administracije) in pripravniškega dela.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: marec 2004
 • Datum konca projekta: november 2004
 • Odobreni strošek: 60.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017