projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Izobraževalno okoljski projekt

 • Prednostna naloga: Trajnostni razvoj čezmejnega območja
 • Ukrep: Ukrep 1.1 - Varstvo, ohranjevanje ter razvoj okolja in prostora

 • Koda projekta: AAFVG111075
 • Koristnik: Naravni regijski park "Dolomiti Friulane"
 • Partner:
  Italijanski alpinistični klub - Jamarska zveza Pordenonese
  Občina Andreis
  Občina Barcis
  Občina Montereale Valcellina
  Občina Nimis
  Naravni regijski park "Prealpi Giulie"
  Javni zavod Triglavski narodni park

 • Opis: Namen projektov “Spelaion logos” je ovrednotiti območja kraških jam na zavarovanih območjih in območjih visoke naravovarstvene vrednosti v vzhodnem predalpskem loku, ki so del omrežja Natura 2000. V sodelovanju z različnimi partnerji je bila izvedena sanacija območja (priprava tematskih poti in infrastrukture za boljši dostop do krajev) ter poučne in kulturne aktivnosti (poučne razstave, kongresi, informacijsko in promocijsko gradivo). V Valcellini se v okviru projekta vzpostavi naravoslovna/učna kraška pot z minimalnim vplivom na okolje, ki vključuje območje Naravnega rezervata Tesen Cellina ter podzemne jame Vecchia Diga pri Barcisu. K temu je potrebno dodati še večnamenski učni in naravoslovni center, katerega namen je izboljšati poznavanje in obiskovalcem predstaviti fosilne jame ter naravne znamenitosti na območju rezervata. Med aktivnostmi projekta je tudi ustanovitev arhiva in fotografske delavnice za preučevanje in promocijo območja ter vzpostavitev večpredstavnostne mreže za kulturno, tehnološko, znanstveno in izobraževalno izmenjavo med partnerji. Poleg tega se organizirajo tudi kulturne prireditve in dogodki, pripravlja se promocijsko gradivo in simbolična učna in naravoslovna pot za šolarje in izletnike od predalpskega območja pri Pordenonu do Julijskih Predalp in Triglavskega narodnega parka v Sloveniji. Projekt usklajuje tehnični odbor, ki ga sestavljajo slovenski in italijanski partnerji, pri čemer si delijo naloge na osnovi osebnih izkušenj in znanja z namenom zagotoviti visoko tehnično in znanstveno kakovost izvedenih nalog.
 • Spletna stran projekta: http://www.parcodolomitifriulane.it

 • Datum pričetka projekta: julij 2004
 • Datum konca projekta: december 2007
 • Odobreni strošek: 404.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Pordenone

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017