projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Projekt UNIVERSITAS - Mednarodna univerza InCE v italijansko-slovenskem obmejnem območju. Možni scenariji za priložnosti območja

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: BAFVG331081
 • Koristnik: Glavna direkcija za delo, izobraževanje, univerze in raziskovanje Avtonomne Dežele Furlajine Julijske krajine
 • Partner:
  Mestna občina Koper-Capodistria

 • Opis: Projekt UNIVERSITAS je namenjen analizi in spremljanju virov, prisotnih na čezmejnem slovensko-italijanskem območju, in sicer na tržaško-koprskem ter goriško-novogoriškem, v luči uresničevanja in izvajanja različnih oblik mednarodnega sodelovanja na univerzitetnem področju srednje in jugovzhodne Evrope. Raziskava je potekala zlasti na podlagi analize treh modelov univerzitetnega sodelovanja in ugotavljanja njihove izvedljivosti. To so model mreže (za katerega je značilno oblikovanje univerzitetnih mrež na podlagi posameznih izobraževalnih ali raziskovalnih programov), interfakultetni model (za katerega je značilno skupno ustanavljanje fakultet, pri katerem univerze, ki sodelujejo v mreži, prispevajo oziroma na novoustanovljene fakultete napotijo svoje človeške vire) in model nove univerze (pri katerem gre za oblikovanje nove univerze z novim ali napotenim osebjem). Mednarodna raziskovalna skupina je, tudi na podlagi analize trenutne ponudbe na področju izobraževanja v srednji in jugovzhodni Evropi ter zlasti v prihodnjih članicah EU, na kraju samem opredelila subjekte, ki jih odlikuje odličnost na izobraževalni, kulturni ter institucionalni ravni in, ki bi bili sposobni prispevati k uresničitvi projekta Univerze InCE. Cilj projekta je proučiti možnosti, ki jih ponuja čezmejno slovensko-italijansko območje v zvezi z aktualno ponudbo na področju izobraževanja, sinergijo med institucijami, pričakovanji in pripravljenostjo sodelovanja gospodarstva; ovrednotiti visokošolsko izobraževanje, ki predstavlja ključen vir čezmejnega razvoja, v mednarodnem okviru; prispevati k promociji sodelovanja med obmejnimi regijami na področju znanstvenega raziskovanja in izobraževanja; prispevati h globlji integraciji obmejnega območja s pomočjo skupnega pristopa k strateškemu projektu na področju izobraževanja. Poleg raziskovalnih aktivnosti je v sklopu projekta predvidena tudi faza informiranja, v okviru katere bo na spletni strani in na CD-ju objavljena zbirka podatkov z informacijami o povpraševanju in ponudbi ter o veljavni zakonodaji na področju izobraževanja v državah srednje in jugovzhodne Evrope. Rezultati, doseženi po zaključku projekta, bodo predstavljeni na zaključnem simpoziju.
 • Spletna stran projekta: http://www.progettouniversitas.org

 • Datum pričetka projekta: september 2003
 • Datum konca projekta: december 2005
 • Odobreni strošek: 195.750,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Pordenone, Treviso

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017