projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Coast to coast. Del: Turistično/okoljsko in kulturno oblikovanje

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: BAVEN331070
 • Koristnik: Regijski park "Delta del Po"
 • Partner:
  ASCOM - Združenje za trgovino, turizem, storitve in za mala in srednja podjetja
  Trgovinska zbornica (Rovigo)
  Center za pospeševanje podjetništva (Piran - Pirano)
  CNA - Državno obrtno združenje (Rovigo)
  Neposredni kmetovalci (Rovigo)
  Občina Terzo d'Aquileia
  Arheološka skupina "Aquileiese" (Aquilea)
  Kompas d.d (Ljubljana)
  MDPM - Medobčinsko društvo prijateljev mladine
  Državni arheološki muzej (Adria)
  Občina Izola - Comune di Isola
  Občina Komen
  Občina Piran-Pirano
  Posebna ustanova Trgovniske zbornice Rovigo
  Provincia di Rovigo
  Pokrajina Venezia
  Sloveneta d.o.o. (Sežana)

 • Opis: Projekt z akronimom “Coast to Coast” promovira družbeno-gospodarski razvoj območja delte reke Pad in je razdeljen na pet ukrepov, katerih namen je okrepiti sodelovanje med institucijami in italijanskimi ter slovenskimi gospodarstveniki. Cilj je spodbuditi turistični, kulturni, okoljski in izobraževalni pretok med obema obalama Jadranskega morja. Cilj te faze projekta je spodbuditi izobraževanje in pretok informacij, ki so namenjeni delavcem na tem območju. Cilj predvidenih ukrepov je razvoj aktivnosti za povečanje možnosti izobraževanja, da bi zagotovili ustrezno usposobljen kader za promocijo območja. Poleg tega je namen projekta pripraviti delavce, podjetnike in predstavnike združenj v sektorju, da prevzamejo vodilno vlogo pri promocijskih aktivnostih in območnemu marketingu. Poleg usposabljanja turističnih vodnikov in animatorjev je namen projekta tudi ponuditi turistične storitve in promovirati aktivnosti okoljske vzgoje na osnovi poznavanja območja lagune in celotnega območja. Glavni cilj je povečati zanimanje turistov in prebivalcev tega območja za ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine, ki predstavlja celotno območje delte reke Pad, s ciljem povečanja njenih potencialov. Vse to je mogoče uresničiti tako, da se zaščiteno območje integrira v gospodarstvo in se oblikujejo novi, specializirani poklicni profili, kot so npr. uslužbenci na področju ribištva in turizma ter ekološki in okoljski vodniki.
 • Spletna stran projekta: http://www.parcodeltapo.org/enteparco/progetti/ 2004Coast.to.Coast3.html

 • Datum pričetka projekta: januar 2003
 • Datum konca projekta: junij 2008
 • Odobreni strošek: 300.528,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste, Venezia, Obalno-Kraška

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017