projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Ekperimentacija organizacijskega omrežnega modela, osnovanega na analizi poklicnih sposobnosti

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: BAVEN331059
 • Koristnik: Konzorcij "Assoforr Nordest" (Favaro Veneto)
 • Partner:
  Državni poklicni zavod za hotelirstvo, gostinstvo, turizem in trgovino "Elena Cornaro" (Jesolo Lido)
  Srednja gostinska in turistična šola "Izola" (Izola - Isola)

 • Opis: Projekt je namenjen področju hotelskega turizma in gostinstva, gospodarski panogi, ki prevladuje v pokrajini Bentke in bližnjem območju v Sloveniji. V prvi vrsti je namen projekta primerjati metode preverjanja strokovnih kompetenc turistično-hotelskega osebja na obmejnem območju, da bi tako spodbudili dvig kakovosti turističnohotelske ponudbe ter da bi olajšali mobilnost turističnih in gostinskih delavcev v tem sektorju. Namen izmenjave znanj je spodbuditi sodelovanje med področji turističnega sektorja ter podpreti šole in podjetja pri izobraževanju in usposabljanju kadra. Vzpostavitev in preskušanje modela za pridobitev poklicnih kompetenc, tako z organizacijskega kot s storitvenega vidika, na področju izobraževanja in vzpostavitve učinkovite informacijske in komunikacijske strukture prispeva k medsebojni izmenjavi informacij med obema območjema. Oblikovana je bila internetna stran, ki vključuje povezave do šol, predstavitev študentov in hotelov. Uporabnik strani lahko objavi svoje podatke in/ali uporablja informacije, ki jih objavljajo vsi sektorski subjekti.
 • Spletna stran projekta: http://www.turisforma.net

 • Datum pričetka projekta: februar 2003
 • Datum konca projekta: julij 2004
 • Odobreni strošek: 136.289,99 €
 • Dežela / Statistična regija: Venezia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017