projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Agencija za poklicno usmerjanje in delo na področju umetnosti in oblikovanja

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: BAVEN331058
 • Koristnik: Državno združenje italijanskih zadrug (Treviso)
 • Partner:
  Obalne galerije (Piran - Pirano)

 • Opis: Cilj projekta, ki je bil na začetku eksperimentalne narave, je bil vzpostavitev mehanizmov za povezavo med izobraževalnim sistemom in praktičnim delom na področju grafičnega in industrijskega oblikovanja, ter kasneje širitev tudi na druga sektorska področja. Cilj projekta je tako mladim ponuditi možnost kulturne in delovne izmenjave za prepoznavanje priložnosti in vzpostavitev osnovnih stikov ter spodbujati trajno povezovanje šol za umetnost, grafično in industrijsko oblikovanje z delovnim področjem. Obenem je namen projekta spodbujati in razvijati področje umetnosti in designa z vključevanjem mladih in tako prispevati k povezovanju obeh obmejnih območij in skupnemu upravljanju sektorja na trgu dela. Aktivnosti so se zaključile z oblikovanjem tehnične skupine, ki je pripravila nabor tehničnih podatkov o šolah in podjetjih s področja umetnosti in oblikovanja, ki se nahajajo na območju, vključenem v projekt. Pripravljena je bila tudi analiza zbranih podatkov in organizirane so bile krajše oblike praktičnega dela v podjetjih za študente, tako italijanskih kot slovenskih šol, vključenih v projekt. Ob zaključku projekta je bil organiziran seminar, kjer so bili predstavljeni rezultati.
 • Spletna stran projekta: http://www.eurocrossart.net

 • Datum pričetka projekta: marec 2003
 • Datum konca projekta: julij 2004
 • Odobreni strošek: 129.300,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Treviso

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017