projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Načrtovanje in upravljanje aktivnosti na področju sodelovanja in izobraževanja za srednjo in vzhodno Evropo ter Balkan

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: BAVEN331056
 • Koristnik: Občina Portogruaro
 • Partner:
  Oddelek za izobraževalne vede - Univerza v Padovi
  Oddelek za izobraževalne vede - Univerza v Trstu
  Mednarodni inštitut "J. Maritain" (Trieste)
  Obrtna zbornica Slovenije - Območna obrtna zbornica Nova Gorica

 • Opis: Glavna cilja projekta sta bila naslednja: prvi je bil namenjen krepitvi stikov med obema območjema, vzhodnim Venetom in Republiko Slovenijo, ter drugi, ki je bil namenjen razvoju procesa trajnega sodelovanja med njima na področju univerzitetnega izobraževanja in trga delovne sile. Tema dvema ciljema je bil dodan še tretji, in sicer spodbuditi razvoj mednarodnih pobud univerzitetnega središča Portogruaro, ki se ponaša z aktivnostmi, kot sta dve izdaji Master Internazionale “Načrtovanje in upravljanje aktivnosti na področju sodelovanja in izobraževanja za srednjo in vzhodno Evropo ter Balkan”. Izvedene aktivnosti so prispevale k uresničitvi prve raziskave o sistemih primarnega, sekundarnega, univerzitetnega in podiplomskega izobraževnaja, poklicnega izobraževalnega sistema in trga delovne sile na celotnem čezmejnem območju vključenim v projekt. V sklopu projekta so bili izvedeni trije intenzivni študijski seminarji, in sicer v Novi Gorici, Kopru in Portogruaru. V sklopu posameznih seminarjev je bila obravnavana tema s področja univerzitetnega izobraževanja na čezmejnem območju, izdelana je bila primerjava ureditve trga delovne sile in na zadnjem srečanju v Portoguaru so bili predstavljeni rezultati projekta in podani predlogi za nadaljnje projekte. Projekt se je zaključil z vzpostavitvijo spletne strani na strežniku občine, ki omogočajo pregled nad opravljenim delom v sklopu projekta ter izidom novic, namenjenih širši javnosti. Končni rezultati projekta pa so prikazani v zaključni publikaciji in na CD-ju.
 • Spletna stran projekta: http://www.comune.portogruaro.ve.it/ecobal

 • Datum pričetka projekta: september 2002
 • Datum konca projekta: avgust 2004
 • Odobreni strošek: 86.638,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Venezia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017