projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Posredovanje pri zaposlovanju - telematika in sodelovanje na področju razvoja

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: AAVEN331055
 • Koristnik: Deželna ustanova Veneto Lavoro
 • Partner:
  Fakulteta za management - Univerza na Primorskem / Facoltà di Management - Università del Litorale
  RRA severne Primorske - Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o. Nova Gorica

 • Opis: Cilj projekta je podpirati integracijo med beneškim in slovenskim sistemom zaposlovanja, spodbujati poznavanje obeh sistemov, primerjati in ovrednotiti možnosti zaposlovanja. Cilj je vzpostavitev čezmejne mreže in izmenjava izkušenj z uporabo računalniškega sistema e-Labor, ki s pomočjo telematskih mrež omogoča poenostavitev med povpraševanjem in ponudbo. Rezultati analize trga delovne sile na čezmejnem območju so objavljeni v informativni publikaciji, ki obsega vsebine v tesni povezavi s specifičnimi področji: sistem zaposlovanja, območne institucije za vključevanje na trg delovne sile, trg delovne sile, zakonodaja (tudi kar zadeva priseljevanje), uporabni primeri pogodb. Vsa obravnavana področja v okviru projekta vključujejo tako sistem zaposlovanja na beneškem kot slovenskem območju. Posebnost priročnika je v tem, da je bil zasnovan v dveh različicah, saj tako zadostuje potrebam zaposlenih in iskalcev zaposlitve na obeh straneh meje. S tega vidika je izmenjava in posredovanje tehničnih informacij na čezmejnem trgu delovne sile postala osnova za nadaljnje primerjave in izmenjave med obema sistemoma, še posebej po padcu meje med obema območjema.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: marec 2003
 • Datum konca projekta: avgust 2004
 • Odobreni strošek: 124.584,99 €
 • Dežela / Statistična regija: Venezia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017