projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Trg delovne sile v Benetkah in Sloveniji. Kakovostna in količinska analiza beneških in slovenskih delavcev, namenjena poenostavitvi odnosa med povpraševanjem in ponudbo na obeh območjih

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: BAVEN331054
 • Koristnik: Združenje obrtnikov in malih podjetij
 • Partner:
  Obrtna zbornica Slovenije - Območna obrtna zbornica Nova Gorica

 • Opis: Cilj projekta je bila izdelava analize poklicnih kvalifikacij zahtevanih na območju Benetk in v obalno-kraški ter goriški statistični regiji. S pomočjo raziskave je bila vzpostavljena baza statističnih podatkov tematsko razdeljenih, kar omogoča identifikacijo najbolj razvitih gospodarskih panog. Cilj analize je bil ugotoviti, ali lahko beneškemu lokalnemu gospodarstvu koristijo poklici, ki se razvijajo na območju Slovenije, in določiti območja, sektorje in poklicne profile podobne tistim, ki obstajajo na beneškem ozemlju. Namen empirične raziskave, ki je bila opravljena v okviru projekta pri slovenskih in beneških podjetnikih, je bil ugotoviti, katere specialistične smeri usposabljanja bi bilo potrebno razviti in s tem ustvariti nove možnosti zaposlovanja na beneškem in slovenskem območju ter omogočiti večji napredek na področju sodelovanja z beneškimi podjetji. Končni rezultat projekta je baza podatkov, ki omogoča hiter pregled obstoječih povezav med beneškim in slovenskim trgom delovne sile. Razvita je bila tabelarična struktura, ki omogoča ugotavljanje področij primernih za investiranje in s tem zagotavljanje učinkovitega gospodarskega sodelovanja.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: januar 2003
 • Datum konca projekta: junij 2004
 • Odobreni strošek: 66.616,62 €
 • Dežela / Statistična regija: Venezia, Padova, Obalno-Kraška

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017