projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: AGRIMONT – Inovativno kmetijstvo na čezmejnem gorskem območju

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.3 - Čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju

 • Koda projekta: BAFVG223642
 • Koristnik: Občina Cercivento
 • Partner:
  Neposredni kmetovalci (Udine)
  Mestna občina Nova Gorica

 • Opis: Projekt “AGRIMONT” je nastal z namenom predlagati rešitve za nekatera vprašanja pomembna za družbeni in gospodarski razvoj čezmejnega območja. Z aktivnostmi v okviru projekta, usmerjenimi v bodoči razvoj proizvodne verige za ovrednotenje, ohranitev in pridelovanje avtohtonih in zdravilnih alpskih rastlinskih vrst, se skuša omejiti upadanje naklonjenosti, s katero se sooča kmetijski sektor na tem obrobnem območju. Poskusno obdobje, ki se bo v vseh fazah proizvodnega procesa ocenjevalo, želi dokazati, da proizvodna veriga zdravilnih zelišč, lahko kot sekundarna dejavnost bodoče mreže podjetij na tem območju, predstavlja pozitivno diverzifikacijo proizvodnje in dodaten vir dohodka v tradicionalnem kmetijstvu. S tržno analizo, usmerjeno tudi v preučevanje povpraševanja na trgu, se skuša ugotoviti možnosti za trženje izdelkov, nastalih v okviru poskusov in najti prednosti pred drugimi lokalnimi ekonomskimi subjekti. Projekt je zasnovan v petih fazah: v prvih dveh se pripravi študija izvedljivosti, razvoja in spremljanja projekta ter opredelijo se lokacije proizvodnje. V naslednji fazi se pridobijo podatki o kmetijskih, pedoloških, gospodarskih in tržnih pogojih, na osnovi katerih se bodo izbrala poskusna zdravilna zelišča. V fazi izvajanja poizkusov se bo preučilo razmnoževanje rastlin in pripravil se bo protokol za gojenje. V zaključni fazi bodo določeni potencialni polizdelki in končni izdelki ter izvedene aktivnosti informiranja, animiranja in objave doseženih rezultatov.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: januar 2007
 • Datum konca projekta: marec 2008
 • Odobreni strošek: 330.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Udine

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017