projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: BULLABILITY - Uporaba inovativnih laboratorijskih tehnik za genetsko izboljšanje plodnosti in uporabnosti mleka različnih vrst goveda za pridelavo sira

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.3 - Čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju

 • Koda projekta: CBVEN223630
 • Koristnik: Meddeželni zavod za izboljšavo zootehnike (Padova)
 • Partner:
  Oddelek za zoologijo - Univerza v Padovi
  Kmetijsko gozdarski zavod - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
  Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana - Osemenjevalni center Preska

 • Opis: Namen projekta je povečati prodajo tipičnih kmetijskih izdelkov s čezmejnega območja. V ta namen je bilo pripravljeno promocijsko gradivo v dveh jezikih in organizirani posebni dogodki v nakupovalnih središčih na obeh straneh meje, katerih namen sta informiranje in promocija izdelkov. Dodatno so bili v okviru dogodkov preučeni različni načini ponujanja izdelkov, da bi le-ti bili privlačni za slovenskega potrošnika. Ker lahko Slovenija predstavlja odličen distribucijski trg za tipične izdelke iz Veneta in je poudarjanje italijanske proizvodnje in proizvodnje pokrajine Benekte olajšano zaradi bližine obeh trgov, je pomembno izboljšati poznavanje in spodbujati promocijske akcije namenjene tipični in biološki lokalni proizvodnji. Logična posledica projekta so podpisani sporazumi o izmenjavi, s katerimi se bosta dve območji še tesneje povezali ter v Sloveniji spodbujali povpraševanje po bioloških in tipičnih izdelkih iz pokrajine Benetke. Na ta način se lahko v Sloveniji poveča potrošnja italijanskih izdelkov, ki so označeni z določenimi certifikati kakovosti (tipični ali biološki izdelki itd) ter se izboljša izmenjava med slovenskimi in italijanskimi pridelovalci, kar omogoči in ustvari konkretne možnosti za izmenjavo in uporabo obojestranskih prodajnih poti.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: julij 2006
 • Datum konca projekta: december 2007
 • Odobreni strošek: 290.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Padova

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017