projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Val.Tra.Porti.Qualità - Ovrednotenje čezmejnih kakovostnih poljedelskih pridelkov

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.3 - Čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju

 • Koda projekta: BCVEN223517
 • Koristnik: Zveza vrtnarjev in sadjarjev Veneto (Zero Branco)
 • Partner:
  Kmetijsko gozdarski zavod - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 • Opis: Namen projekta je s pomočjo strokovnega posvetovanja s slovenskim partnerjem zagotoviti promocijo in pospešiti ter izboljšati prodajo kakovstnih in tipičnih pridelkov s čezmejnega območja. V ta namen se izvedejo aktivnosti osveščanja pridelovalcev sadja in zelenjave, veleprodajalcev, gostincev in turističnih ponudnikov, da bi poudarili pomen pridelave zdravih in kakovostnih živil ter ponudbe dodatnih storitev. Splošni cilj projekta je pripraviti kampanjo informiranja o evropskih pridelkih s certifikatom kakovosti. Pri tem se predstavijo predpisi za pridelavo certificiranih izdelkov, z namenom uveljavitve izdelkov s certifikatom na slovenskem in italijanskem trgu namesto splošnih izdelkov. V okviru projekta so bile preučene proizvodne verige sadja in zelenjave na čezmejnem območju, posredni in neposredni gospodarski vidiki na tem območju ter potrošniške navade lokalnega prebivalstva. V naslednji fazi je bila izdelana publikacija v treh jezikih, v kateri so predstavljene gospodarske značilnosti sektorja; za vsako pridelovalno panogo so tako navedene povprečne količine, način pridelave, predelave in shranjevanja posameznih pridelekov ter predvidena potrošnja na prebivalca. Organizirana so bila številna promocijska srečanja, v sklopu katerih je potekala predstavitev slovenskih in italijanskih izdelkov, sadja in zelenjave. Na srečanjih so obiskovalcem razdelili še zgoščenko in DVD, ki sta nastala v okviru projekta, in predstavljata namen projekta in posamezne živilske izdelke iz obeh območij. Na ta način se skuša potrošnike prepričati, da raje kupujejo izdelke s priznano kakovostjo.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: januar 2006
 • Datum konca projekta: junij 2007
 • Odobreni strošek: 88.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017