projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Pro.Lipra.Slo - Čezmejna promocija vina s kontroliranim geografskim poreklom iz območja Lison Pramaggiore in Slovenije

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.3 - Čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju

 • Koda projekta: BBVEN223516
 • Koristnik: Konzorcij "Venezia Wine Forum" (Pramaggiore)
 • Partner:
  Občina Komen

 • Opis: Rezultati predhodnega projekta z naslovom “Čezmejna promocija kakovostnega vina z vzhodnega dela dežele Veneto in iz Slovenije” so potrdili potrebo, da se, v sodelovanju z drugimi gospodarskimi panogami, kot sta gostinstvo in hotelirstvo, pripravi učinkovita politika za promocijo tipičnih izdelkov na lokalnem in čezmejnem območju. Projekt je namenjen boljši promociji in predstavitvi vina s kontroliranim geografskim poreklom iz območja Lison Pramaggiore in Slovenije med potrošniki in strokovnjaki tega področja, in sicer s pomočjo posvetov in tematskih srečanj. Splošni cilj projekta je doseči potrebno sinergijo med pridelovalci, gostinci in hotelirji ter okrepiti podobo območja v tematskem in tradicionalnem turizmu. Namen izvedenih aktivnosti je povečati prodajo in potrošnjo tipičnih čezmejnih izdelkov. S predstavitvijo najboljših kombinacij vina in drugih lokalnih tipičnih izdelkov, kot so na primer siri, se lahko bolj poudari celotna kmetijsko-živilska tradicija tega območja in se spodbudi trajnostni razvoj tega sektorja. Končni cilj projekta je prispevati k boljšemu trženju kakovostnega vina iz vzhodnega Veneta in Slovenije ter prepoznavnosti kakovostnega vina s kontrolirano označbo porekla z območja Lison Pramaggiore. V ta namen so bili organizirani promocijski dogodki v krajih s posebnim zgodovinskim in enološkim pomenom.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: januar 2006
 • Datum konca projekta: junij 2007
 • Odobreni strošek: 100.000,00€

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017