projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: OviLatVeSlo - Projekt za pripravo raziskave o čezmejnem ovčjem mleku, tehnikah pridelave in kakovosti proizvodov ter vzpostavitev sledljivosti izdelkov

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.3 - Čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju

 • Koda projekta: BBVEN223515
 • Koristnik: Zooprofilaktični eksperimentalni zavod Benečij (Legnaro)
 • Partner:
  Oddelek za zoologijo - Univerza v Padovi
  Kmetijsko gozdarski zavod - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 • Opis: Namen projekta je podrobno preučiti stanje reje ovac v pokrajini Benetke in na slovenskem partnerskem območju. V ta namen se izvede monitoring mlečnega sektorja, zlasti načinov reje, pasme rejenih ovac, kakovosti pridelanega mleka in sira. Namen projekta je tako natančno spoznati vse elemente proizvodne verige. V prvi fazi se določijo območja pridelave in potrošnje čistih in mešanih ovčjih sirov v povezavi z obmejnimi oziroma podobnimi območji v Venetu in Sloveniji. Pomembno je preučiti in določiti vrste ovac, ki so se za pridelavo sirov redile v preteklosi in tiste, ki se redijo danes, ter spoznati njihovo povezanost z območjem. V naslednji fazi je pomebno preučiti načine reje, prehranjevanje, proizvodne cikluse, lastnosti mleka (kemijske, organoleptične in sirarske), tehnike predelave, shranjevanja in zorenja, sisteme za prodajo sira, pri čemer ne gre zanemariti potrebe posrednikov in končnih potrošnikov. Na ta način se natančno določijo izdelki in osveži se nacionalni seznam ter uveljavijo se lahko izjeme glede higienskih in sanitarnih pogojev. Izjeme, ki omogočajo uporabo tradicionalnih tehnik, so namreč dovoljene s posebnim odlokom za vsak tradicionalni izdelek posebej, pri čemer je potrebno upoštevati sanitarne zahteve pri proizvodnji, da bi končni izdelek ustrezal zdravstvenim in varnostnim pogojem. Tradicionalni izdelki se na ta način lahko vključijo tudi v gostinstvo in v ponudbo turističnih kmetij.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: januar 2006
 • Datum konca projekta: junij 2007
 • Odobreni strošek: 145.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Padova

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017