projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: P.A.I.V. Doclisonpramaggiore - Projekt integriranih raziskovalnih aktivnosti za posodobitev vinogradniških gospodarstev na področju DOC Lison Pramaggiore (Pokrajina Benetke) in izboljšanje kakovosti pridelkov ter njihov uspeh na trgu

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.3 - Čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju

 • Koda projekta: BBVEN223514
 • Koristnik: CIRVE - Medoddelčni center za vinogradniško in enološko raziskovanje - Univerza v Padovi
 • Partner:
  Prostovoljni konzorcij za zaščito vin kontroliranega porekla "Lison - Pramaggiore" (Pramaggiore)
  Kmetijsko gozdarski zavod - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 • Opis: V okviru projekta so bili, kot odgovor na potrebo po vedno večji konkurenčnosti podjetij, preučeni tehnični in gospodarski vidiki razvoja podjetniškega dela vinogradništva, predvsem na območju Lison Pramaggiore. Namen raziskave je, s pomočjo nadzorovanja stroškov in ovrednotenja proizvodnje z vidika kakovosti in količin, najti nove oblike pridelave, nove tehnike proizvodnje in upravljanja, s katerimi bi se izboljšala donosnost dejavnosti. V ta okvir se vključuje tudi specifično pomembno vprašanje povezano s prisilno opustitvijo naziva tokaj in iskanjem najbolj primernega odgovora. Prednostna naloga projekta je med drugim tudi ovrednotenje človeških virov, saj je projekt namenjen predvsem srednje velikim in malim vinogradniškim podjetjem, v katerih ima podjetnik odločilno vlogo. Seznanjanje s projektnimi aktivnostmi mora potekati na čim širšem območju, tako da se informacije posredujejo čim večjemu številu poslovnih subjektov ter zagotovi promocija območja in tipičnih proizvodov. Proizvodni procesi, konkurenčnost in donosnost podjetij se izboljšajo s pomočjo nadzora proizvodnih stroškov, izboljšanja kakovosti proizvodov in varovanja ter ovrednotenja okolja. V okviru projekta se zato pripravi tehnični in ekonomski povzetek rezultatov raziskave, ki omogoča objavo in uporabo v podobnih vinorodnih območjih, kar pomeni, da so izvedene aktivnosti ponovljive.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: november 2004
 • Datum konca projekta: oktober 2007
 • Odobreni strošek: 100.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Padova

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017