projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: IV Gamma - Nove tehnologije pridelave, proizvodnje, predelave in shranjevanja avtohtonih dišavnic in zdravilnih zelišč

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.3 - Čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju

 • Koda projekta: CBFVG223513
 • Koristnik: Občina Paluzza
 • Partner:
  Občina Cercivento
  Občina Kobarid

 • Opis: V okviru projekta je predvidena uvedba novih tehnik za pridelavo, predelavo in shranjevanje avtohtonih (regrat, navadna pokalica, brin, bodeča lobodika) in zdravilnih zelišč (arnika, kadulja, šentjanževka, slezenovec) pridelanih na podlagi metod biološkega oziroma okolju prijaznega kmetovanja. Z vidika shranjevanja lahko tehnika, predstavljena v okviru projekta IV Gamma, pomeni pomembno dodano vrednost svežega izdelka, namenjenega lokalnemu gostinstvu ali širšemu regionalnemu trgu. Tehnike pridelave in proizvodnje se preizkušajo v občinskem botaničnem vrtu, kjer se analizira njihov tehnični in gospodarski vidik. Podatki analize bodo objavljeni in bodo omogočili izbiro najbolj ustreznih metod. Konkretni namen projekta je vzpostaviti poslovni sistem, ki bi ovrednotil posebno ponudbo občine Paluzza, ki leži na čezmejnem goratem območju in tako postaviti vzor drugim krajem na podobnih območjih. Številne inovacije na področju pridelave, shranjevanja in trženja divjih rastlin in zdravilnih zelišč bi lahko ob ustreznem poslovnem načrtu in primerni promociji odigrale pomembno vlogo v gorskem gospodarstvu ter ustvarile nova delovna mesta in nove priložnosti za boljše gospodarjenje z ozemljem. Za vstop na to področje so potrebni minimalni proizvodni dejavniki, in sicer začetni kapital in delovna sila. Z dejavnostjo se lahko začno ukvarjati tudi nova podjetja. V proizvodnjo in predelavo rastlin in zelišč bo vsekakor potrebno vključiti tudi že obstoječe poklice v gostinstvu in turizmu.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: marec 2006
 • Datum konca projekta: marec 2008
 • Odobreni strošek: 80.520,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Udine

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017