projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: TROPLO - Vzpostavitev čezmejnega sodelovanja pri kompostiranju stranskih produktov v pridelavi oljk

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.3 - Čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju

 • Koda projekta: ABFVG223509 ABSLO223509
 • Koristnik: Kmečka zadruga (Dolina)
 • Partner:
  Kmečka zveza (Trieste)
  Kmetijsko gozdarski zavod - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
  Občina Piran-Pirano
  ZRS – Znanstveno raziskovalno središče - Univerza na Primorskem

 • Opis: Oljkarstvo je skupaj z vinogradništvom ena izmed najpomembnejših kmetijskih dejavnosti v slovenski Istri in v tržaškem zaledju. Med pridobivanjem olja nastajajo velike količine stranskih produktov (vegetacijska voda in suhe/ vlažne tropine), ki zaradi vsebnosti biofenolov in organskih substanc lahko predstavljajo veliko obremenitev za okolje v Sredozemlju. Odpadki, ki nastajajo pri predelavi oljk so sezonski, visoko koncentrirani in se hkrati proizvajajo v vseh stiskalnicah, zato bi bilo nesmotrno zgraditi in vzdrževati ločene čistilne naprave. Uporaba stranskih produktov, ki nastajajo pri predelavi oljk, kot je na primer kompost, je gospodarsko in ekološko upravičena. V okviru projekta se zato preučuje uvajanje novih tehnologij za kompostiranje oljčnih tropin. Partnerji projekta so okrepili sodelovanje in že obstoječe odnose na čezmejnem območju z namenom poiskati rešitve za skupne težave in uvesti poenoten sistem za monitoriranje stranskih produktov iz stiskalnic ter izmenjati informacije in dobre prakse za ravnanje s temi produkti. Na ta način naj bi se zagotovila promocija skupnega razvoja naprednih tehnologij in skupnih tržnih strategij.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: junij 2006
 • Datum konca projekta: marec 2008
 • Odobreni strošek: 106.768,02 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste, Obalno-Kraška

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017