projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: TIPI-NET - Mreža točk za ovrednotenje tipičnih pridelkov med Alpami in Jadranom

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.3 - Čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju

 • Koda projekta: AAFVG223507, AASLO223507, AAVEN223507
 • Koristnik: Občina Gorizia
 • Partner:
  Medoddelčni center za analizo medsebojnih vplivov ekonomije, okolja in družbe - Univerza Ca' Foscari
  Italijanska konfederacija kmetovalcev (Gorizia)
  Italijanska konfederacija kmetovalcev (Venezia Marghera)
  Neposredni kmetovalci Venezia (Martellago)
  Občina Cavallino Treporti
  Občina Doberdò del Lago - Doberdob
  Občina Quarto d'Altino
  Občina S. Floriano del Collio
  Združenje kmetovalcev Gorizia
  Združenje zadrug Venezia (Mestre)
  Konferenca županov vzhodnega Veneta (Portogruaro)
  Konzorcij za turistično promocijo "Veneto Orientale" (Bibione - Caorle)
  Konzorcij za zaščito "Vini Collio" (Cormons)
  Konzorcij za zaščito "Vini del Piave DOC" (Treviso)
  Konzorcij za zaščito porekla "Vini Isonzo del Friuli" (Cormons)
  Prostovoljni konzorcij za zaščito vin kontroliranega porekla "Lison - Pramaggiore" (Pramaggiore)
  Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale (VeGAL)
  Kmečka zveza (Gorizia)
  Državna zveza zadrug (Venezia Marghera)
  Mestna občina Nova Gorica
  Občina Bovec
  Občina Idrija
  Občina Tolmin
  Portogruaro Campus S.r.l.
  Pokrajina Venezia
  Razvojni center - Zavod za razvoj podeželja (Divača)
  UAG - Zveza kmetovalcev Julijske krajine (Gorizia)
  ZRS – Znanstveno raziskovalno središče - Univerza na Primorskem

 • Opis: Cilj skupnega tristranskega projekta je s pomočjo promocije območja, ki ga zaznamuje pretežno kmetijskoživilska dejavnost, doseči med potrošniki večjo vrednost in prepoznavnost tipičnih in kakovostnih izdelkov tega območja. Projekt je namenjen proizvajalcem kakovostnih kmetijsko-živilskih izdelkov na čezmejnem območju, posredno pa tudi turističnemu sektorju in turističnim kmetijam. V okviru projekta “TIPI-NET” je bila predvidena reorganizacija, prestrukturiranje, širitev in po potrebi izvedena izredna vzdrževalna dela v centrih za zbiranje in prodajo kmetijskih izdelkov, ki jih uporabljajo kmetovalci iz vzhodnega Veneta, Furlanije Julijske krajine ter Goriške in Obalno-kraške statistične regije. Ti centri so povezani v mrežo in usmerjeni pri vodenju, promociji in prodaji izdelkov. Namen projekta je z uspostavitvijo Živilskega parka vzhodnega Veneta, vzpostaviti usklajen sistem za promocijo in ovrednotenje lokalnih kmetijsko-živilskih izdelkov. Kasneje bi se park lahko razvil v podeželski oziroma kmetijsko-živilski okraj, ki bi vključeval širše območje. V okviru projekta je bila izvedena analiza območja z vidika kmetijstva, kakovosti izdelkov, kmetijske in okoljske krajine ter pripravljena študija o izvedljivosti podeželskega oziroma kmetijsko-živilskega okraja. Poleg objav informacij v tisku, informacijskem gradivu, itd. so bili v okviru komunikacijskih aktivnosti organizirani kongresi, predstavitve in promocije projekta.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: maj 2006
 • Datum konca projekta: marec 2008
 • Odobreni strošek: AAFVG223507 383.867,
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Goriška

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017