projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: VALORVINO - Ovrednotenje vina kot kakovostnega izdelka na čezmejnem območju

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.3 - Čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju

 • Koda projekta: BAFVG223434
 • Koristnik: Konzorcij za zaščito porekla "Vini Isonzo del Friuli" (Cormons)
 • Partner:
  Konzorcij "Brda" (Dobrovo v Brdih)
  Občina Brda

 • Opis: Vino je tipičen in kakovosten kmetijski proizvod, ki se ga predstavlja na specializiranih sejmih in z distribucijo promocijskega gradiva, v katerem sta predstavljeni njegova vrednost in način pridelave. Vino kot izraz kulture pa je tudi predmet marketinške akcije izvedene z uporabo tradicionalnih sredstev in novih tehnologij. Trenutno se na področju vinogradništva soočajo s številnimi težavami: potrošnik nima dovolj znanja za prepoznavanje izdelka na trgu, medtem ko se evropski vinski trg sooča z vedno močnejšo konkurenco tujih vin, med katerimi so tudi vina nižje kakovosti. V vzhodnem delu Brd Furlanije Julijkse krajine in v Goriških Brdih, kjer delujejo predvsem srednje velika in mala podjetja, pa prevladuje predvsem proizvodnja kakovostnih vin: hektarski donos je nižji, pridelava je ročna in veliko več pozornosti se posveča končnemu izdelku. Prednost teh vin ni cena, temveč kakovost. Glavna potreba je torej okrepiti prepoznavnost na trgu in ustrezno predstaviti, ovrednotiti in uveljaviti posebne značilnosti teh vin. V večjezičnem promocijskem gradivu, pripravljenem v okviru projekta, se izdelajo tudi zemljevidi s potmi po vinorodnem okolišu. Predvideni so tudi obiski vinskih kleti združenih vinarjev ter Vinoteke in Zadružne kleti v Brdih ter “študijska ekskurzija” namenjena novinarjem poznavalcem vina.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: april 2005
 • Datum konca projekta: maj 2007
 • Odobreni strošek: 115.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Goriška

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017