projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: PRADA - Priprava sistema za oceno okuženosti s peronosporo na posameznim območjih

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: BAFVG223419
 • Koristnik: ARPA - Deželna agencija za varstvo okolja Furlanije Julijske krajine
 • Partner:
  Agencija Republike Slovenije za okolje - Ministrstvo za okolje in prostor
  Konzorcij za zaščito "Vini Collio" (Cormons)
  Konzorcij za zaščito porekla "Vini Isonzo del Friuli" (Cormons)
  Konzorcij za zaščito "Ramandolo" (Nimis)
  Konzorcij za zaščito "Vini DOC Friuli Aquileia" (Cervignano del Friuli)
  Konzorcij za zaščito "Vini DOC Friuli Grave" (Pordenone)
  Konzorcij za zaščito kontroliranega porekla "Vini Colli Orientali del Friuli" (Cividale del Friuli)
  DISA - Oddelek za agronomijo in okolje - Univerza v Vidmu
  DISAT - Oddelek za agronomijo in upravo kmetijsko - gozdnega prostora - Univerza v Firencah
  ISAC - Zavod za raziskovanje ozračja in podnebja - Državni raziskovalni svet (Roma)
  Kmetijsko gozdarski zavod - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 • Opis: Namen projekta je vzpostaviti agrometeorološki sistem, s katerim bi na regionalni ravni lahko ocenili razvoj peronospore, ki je glavni patogen vinske trte. Podatke, pridobljene na meteoroloških merilnih postajah bi lahko združili s podatki meteorološkega radarja, ki je že postavljen v kraju Fossalon pri Gradežu. Na ta način se meteorološki podatki lahko bolje preučijo ob upoštevanju lokalnih orografskih in drugih geografskih ter okoljskih elementov. V okviru projekta so bile, z namenom standardizirati podatke za modele fitopatoloških napovedi, preučene razlike med različnimi senzorji “vlažnosti listov”, ki se uporabljajo v avtomatskih merilnih postajah. Ocenjena je bila “vlažnost listov” tudi na območjih, kjer ni senzorjev, na podlagi podatkov o padavinah pridobljenih z meteorološkega radarja. Za vsak posamezni sektor, na katere je bilo območje razdeljeno, so bili pripravljeni zemljevidi infekcije s peronosporo. Pripravljeni zemljevidi so bili objavljeni na spletni strani, strokovnjaki pa jih uporabljajo za delo na terenu. Na osnovi pridobljenih meteoroloških podatkov so dnevno izdelani zemljevidi z operativnimi navodili za strokovnjake, ki lahko tako oblikujejo ustreznejše protiukrepe. Projekt predstavlja pomembno podporo vinogradništvu, saj omogoča boljšo izrabo že delujočih naprav za merjenje (merilne postaje in radar), sprejem skupnih standardov za ocenjevanje vlažnosti listov in peronospore, pripravo skupnih aktivnosti za tehnično pomoč pridelovalcem, pa tudi spodbuja uporabo fitofarmacevtskih sredstev z minimalnim okoljskim vplivom.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: november 2004
 • Datum konca projekta: marec 2008
 • Odobreni strošek: 257.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017