projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Razvoj študijskih dejavnosti in spremljanje morsko-obalnega ekosistema, z namenom zavarovati, celovito upravljati in ovrednotiti morsko bogastvo

 • Prednostna naloga: Trajnostni razvoj čezmejnega območja
 • Ukrep: Ukrep 1.1 - Varstvo, ohranjevanje ter razvoj okolja in prostora

 • Koda projekta: AAVEN111034
 • Koristnik: ARPAV - Deželna agencija za prevencijo in varstvo okolja dežele Veneto
 • Partner:
  Laboratorij morske bilogije (Trieste)
  Morska biološka postaja - Nacionalni inštitut za biologijo

 • Opis: Aktivnosti nadzora in spremljanja kakovosti voda sodijo v okvir programov, ki jih urejajo posebni zakonski predpisi, ki veljajo na celotnem nacionalnem območju (Zakonodajni odlok št. 152 z dne 11. 5. 1999, spremenjen in dopolnjen z Zakonodajnim odlokom št. 258 z dne 18. 8. 2000). V Deželi Veneto je za te naloge odgovorna Agencija za preprečevanje in varovanje okolja Dežele Veneto (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - ARPAV), ki je tudi izvedla projekt v okviru Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Italija. V prvi fazi je bila izdelana podatkovna baza, imenovana “Podatkovna baza o morju - Dežela Veneto” ter vzpostavljen Dokumentacijski center o morju, ki pripravlja publikacije in redna tehnična poročila, v objavlja digitalne podatke o stanju morskih voda in izdeluje tematske kartografske prikaze. Poleg tega je bilo pripravljeno promocijski gradivo in organizirani kongresi za predstavitev izvedenih aktivnosti. Nadaljuje se z opazovanjem in meritvami temeljnih oceanografskih lastnosti morja ter vzpostavljanjem stacionarne postaje za stalno spremljanje Severnega Jadrana. V tretji fazi je bilo izvedeno vrednotenje ekološkega in kemijskega stanja sistema, in sicer prisotnosti nevarnih in obstojnih kemijskih snovi ter kemijskih snovi, ki se nabirajo v organizmih. V naslednji fazi sta bila opravljena tudi popis in kartiranje posebnih organogenih agregacij na morskem dnu (t.i.”tegnue”) Beneškega zaliva ter raziskane glavne značilnosti omenjenih organizmov in bližnjega okolja. Končni namen projekta je pripraviti orodja za skupno varovanje obalnega okolja na osnovi pristopa, ki temelji na ekosistemih, z namenom ohraniti pristnost in delovanje sistemov ter omogočiti trajnostno upravljanje z naravnimi viri obalnega območja v morju in na kopnem.
 • Spletna stran projekta: http://www.arpa.veneto.it/home/htm/interreg.asp

 • Datum pričetka projekta: januar 2003
 • Datum konca projekta: december 2006
 • Odobreni strošek: 4.285.715 €
 • Dežela / Statistična regija: Padova

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017