projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: AGROMIN - Kmetijstvo manjšin - Analiza in ovrednotenje tipičnih pridelkov in izdelkov na čezmejnem območju

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: AAFVG223399 AASLO223399
 • Koristnik: Kmečka zveza (Trieste)
 • Partner:
  Samoupravna skupnost italijanske narodnosti (Izola - Isola)
  Skupnost Italijanov "Giuseppe Tartini" (Piran - Pirano)
  Skupnost Italijanov "Santorio Santorio" (Koper - Capodistria)
  Konzorcij čebelarjev tržaške pokrajine
  Zadruga "Dolga Krona" (Dolina)
  Društvo oljkarjev slovenske Istre
  Društvo vinogradnikov in kletarjev slovenske Istre
  Kmetijsko gozdarski zavod - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
  Mestna občina Koper-Capodistria
  Promocijski odbor za vrednotenje mlečno - sirarskih izdelkov Krasa v Tržaški pokrajini
  Občina Izola - Comune di Isola
  Občina Piran-Pirano
  SKGZ - Slovenska kulturno gospodarska zveza (Trieste)
  SSO - Svet slovenskih organizacij
  Odbor za ovrednotenje tržaškega ekstra deviškega oljčnega olja (Trieste)
  Italijanska Unija (Koper - Capodistria)

 • Opis: Projekt je nastal kot odgovor na skupne potrebe, da se v primarnem sektorju ovrednoti gospodarstvo italijanske manjšine v Sloveniji in slovenske manjšine v Italiji. Namenjen je predvsem kmetovalcem, sektorskim organizacijam in združenjem, posameznim strokovnjakom (sommelierji, degustatorji, novinarji, itd), prebivalcem obmejnega območja in turistom. Splošna cilja projekta sta določitev in skupno ovrednotenje nekaterih virov čezmejnega območja: tistih lokalnih tipičnih in tradicionalnih proizvodov, ki so značilni za to območje in predstavljajo dodano vrednost kot posebnost območja, na katerem živita manjšini. Mnogi tipični lokalni proizvodi se lahko pohvalijo z izredno kakovostjo. Mednje sodijo vina, oljčno olje, med, mleko in mlečni izdelki, suhomesnati proizvodi, pa tudi sadje in zelenjava z obeh strani meje. Majhni pridelovalci in proizvajalci nimajo veliko priložnosti za povezovanje, skupno ocenjevanje izdelkov ali odprtje skupne informacijske točke, ravnotako tudi ne možnosti za usposabljanje in pripravo predstavitev. V okviru projekta je predviden popis tipičnih izdelkov; priprava skupnega informacijskega centra na sedežu zadruge Dolga Krona v Dolini; organizacija srečanj za izmenjavo izkušenj, usposabljanja in delavnice; organizacija sejmov tipičnih čezmejnih izdelkov; priprava informativnega gradiva v več jezikih ter promocija dogodkov in predstavitev doseženih rezultatov.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: oktober 2005
 • Datum konca projekta: december 2007
 • Odobreni strošek: 250.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Obalno-Kraška

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017