projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: V objemu narave med gostinstvom in kulturo - Promocija in marketing

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.3 - Čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju

 • Koda projekta: AAFVG223126
 • Koristnik: ARENGO - Konzorcij za turistični razvoj Čedada in Nadiških dolin (S. Pietro al Natisone)
 • Partner:
  Kmečki turizem "Ai Casali" (Cividale del Friuli)
  Kmečki turizem "Chamir" (Cividale del Friuli)
  Kmečki turizem "Rosa Rubini" (Cividale del Friuli)
  Kmečki turizem "Valle d'oro" (S. Leonardo)
  Kmetija "Hlievis" (S. Pietro al Natisone)
  Kmečki turizem "Belica turizem" (Dobrovo v Brdih
  Kmečki turizem "Marinič" (Kojsko)
  Kmečki turizem "Turizem & Vino Štekar" (Kojsko)
  Turistična kmetija "Breg" (Breg pri Golem Brdu)

 • Opis: Namen projekta je oživeti turistično in gostinsko ponudbo na območju meje med Italijo in Slovenijo, zlasti na območju med Čedadom in Brdi. V okviru promocijskih aktivnosti, ki potekajo v štirih jezikih (italijanščina, slovenščina, angleščina in nemščina), se pripravi skupno gradivo v tiskani obliki (skupaj z zemljevidom jahalnih in kolesarskih poti) in na zgoščenki ter objavijo oglasi v glavnih specializiranih publikacijah. Trženje turističnega produkta je usmerjeno predvsem na italijanski in slovenski trg, pa tudi na nove turistične trge, ki bi lahko bili zanimivi, kot so Avstrija, Nemčija, Velika Britanija, Španija, Francija in države srednje Evrope. Promocija območja se izvaja s specifičnim ciljem - povečati število turistov in olajšati obisk tega območja. Med dodatne pomembne aktivnosti se uvršča tudi udeležba na glavnih mednarodnih turističnih sejmih; za novinarje se organizirajo delavnice z obiski vinskih kleti na kmetijah; degustacija tipičnih izdelkov z obiskom turističnih kmetij; prenočevanje in udeležba na glavnih kulturnih dogodkih območja. Organizirani so bili posveti v avstrijskih turističnih krajih (Gradec, Salzburg, Dunaj, Celovec), kjer so predstavili zgoščenko o čezmejnem območju med Čedadom in Brdi, izvedena je bila degustacija tipičnih lokalnih izdelkov ter predstavitev turistične ponudbe in celovitosti turističnih paketov. Prav tako se spodbuja šolski turizem, in sicer vodeni ogledi za šole iz Furlanije Julijske krajine, Veneta, Koroške in Slovenije kjer učenci spoznavajo zgodovino dveh svetovnih vojn.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: junij 2004
 • Datum konca projekta: november 2005
 • Odobreni strošek: 122.704,29 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Obalno-Kraška, Goriška

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017