projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Kartosys - Sistem za promocijo turističnih kmetij na slovenski in italijanski strani Krasa

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.3 - Čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju

 • Koda projekta: AAFVG223123
 • Koristnik: ARIES - Posebna ustanova Trgovinske zbornice Trst
 • Partner:
  CNA - Državno obrtno združenje (Trieste)
  Združenje obrtnikov Trieste
  Združenje trgovcev Trieste
  Združenje industrijalcev tržaške pokrajine
  Kmečka zveza (Trieste)
  Kmetijsko gozdarski zavod - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
  Promotrieste (Trieste)
  Pokrajina Trieste
  SDGZ - Slovensko deželno gospodarsko združenje (Trst)

 • Opis: Namen projekta je ovrednotiti turistično ponudbo na čezmejnem območju, da se izkoristijo okoljske prednosti in tipični pridelki Krasa. V okviru projekta se izberejo, ovrednotijo in oglašujejo okoljske prednosti območja za razvoj turizma, kulture in gospodarstva na čezmejnem delu Krasa in Tržaškega zaliva. Na tem območju bogatem z vrsto lokacij velikega geološkega, okoljskega in kulturnega pomena, predstavlja območje Krasa enkraten naravni sistem v Evropi. Stik med Krasom in Jadranskim morjem je ustvaril zelo slikovito pokrajino ter izjemno zanimivo kulturno in kulinarično tradicijo posebnega pomena in posebnih značilnosti. V okviru projekta je bil predlagan pristop, ki ovrednoti kraško planoto kot območje odlično vpeto v celovito teritorialno vizijo za čezmejno območje, zato predstavljajo centralni element strategije gospodarske dejavnosti turističnih kmetij in nove ponudbe ribolovnega turizma. Le-te združujejo glavne značilnosti gospodarskega razvoja območja ter ohranjajo in ovrednotijo lokalno območje, okolje, kulturo in tradicijo. Namen projekta je pripraviti skladno strategijo za promocijo. Čeprav obstaja že več spletnih strani, ki učinkovito izvajajo promocijo posameznih delov območja, še vedno ni celovitega vira informacij in promocije turističnih paketov, ki bi ponudili in povezali vse zgodovinske, kulturne in etnološke vidike ter športno, rekreacijsko, naravno in kulinarično ponudbo. V ta namen se v okviru projekta pripravi portal turizma na Krasu in celoviti turistični paketi.
 • Spletna stran projekta: http://www.agriturismotrieste-carso.it

 • Datum pričetka projekta: februar 2005
 • Datum konca projekta: julij 2007
 • Odobreni strošek: 193.557,94 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Udine, Goriška

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017