projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Turistične kmetije brez meja. Čezmejno sodelovanje na področju turističnih kmetij.

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.3 - Čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju

 • Koda projekta: AAFVG223122
 • Koristnik: Združenje turističnih kmetij Furlanije Julijske krajine
 • Partner:
  Kmetijsko gozdarski zavod - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
  Združenje turističnih kmetij Slovenije

 • Opis: V zadnjih letih se je na regionalni ravni povečala ponudba turističnih kmetij, kar je prineslo pozitivne učinke na več ravneh: za turistične kmetije pomeni gospodarski razvoj, ker so lahko ponudile lokalne pridelke; pomeni pa tudi ohranjanje tradicije in vrednot, ki zaznamujejo podeželsko kulturo; ponovno odkritje tipične kuhinje s svojimi posebnimi okusi in možnost invenstiranja v obnovo obstoječih zgradb in s tem ovrednotenje podeželske arhitekture na posameznih območij regije. Zaradi zgoraj navedenega obstaja potreba po promociji turističnih kmetij kot možnosti nastanitve in po boljšemu poznavanju ponudbe turističnih kmetij na čezmejnem območju, kar je mogoče doseči s pomočjo tečajev usposabljanja, nadgradnje znanja in izmenjavo izkušenj. Konkretno se z aktivnostmi želi povečati prepoznavnost lokalne kulture, izdelkov in navad narodov na čezmejnem območju. V okviru projekta so bile izvedene aktivnosti skupnega trženja: udeležba na sejmih, specializirani dogodki, priprava promocijskega gradiva, osveževanje in ponatis večjezičnega kataloga turističnih kmetij, ki ponujajo bodisi gostinske storitve bodisi nastanitev. Pripravljena je bila tudi posebna publikacija o kulturi in tradiciji prebivalcev na čezmejnem območju, pri čemer je bila posebna pozornost posvečena ponovnemu odkrivanju tipične kuhinje in različnim nazivom posameznih jedi in izdelkov. Pripravljeni so bili skupni izobraževalni programi za šole z namenom izboljšanja poznavanja okoljskih vidikov in podeželske kulture.
 • Spletna stran projekta: http://www.agriturismosenzaconfini.com

 • Datum pričetka projekta: september 2004
 • Datum konca projekta: december 2006
 • Odobreni strošek: 186.927,04 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017