projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: AGRISLOVE.NET – Ovrednotenje čezmejne ponudbe turističnih kmetij s pomočjo ustanovitve informacijskega omrežja

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.3 - Čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju

 • Koda projekta: AAVEN223110
 • Koristnik: Deželno združenje Trgovinskih zbornic dežele Veneto
 • Partner:
  Italijanska konfederacija kmetovalcev (Gorizia)
  Neposredni kmetovalci Venezia (Martellago)
  Združenje kmetovalcev Venezia (Mestre)
  Kmetijsko gozdarski zavod - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 • Opis: V okviru projekta so potekale aktivnosti povezane z razvojem in promocijo turističnih kmetij na osnovi posebnosti dežele Veneto in lokalnega življenjskega sloga: postavitev dnevnih prostorov, notranja oprema, tipične jedi in naravno okolje. Na ta način se lahko okrepi prepoznavnost ponudbe turističnih kmetij na čezmejnem območju, kmetije se lahko razširijo in izboljšajo svoje storitve ter se združijo v skupno informacijsko mrežo. V okviru projekta je bil pripravljen integrirani spletni portal “AGRISLOVE.NET”, ki prispeva k prepoznavnosti turističnih kmetij v Venetu in Sloveniji ter jih povezuje s kulturo, zgodovino in običaji na tem območju. Obiskovalci portala lahko dobijo podrobne informacije o značilnostih in posebnostih območja, nato pa lahko, glede na svoje želje, najdejo posameznega ponudnika. Za namene vzpostavitve portala je bila pripravljena študija in raziskava, v kateri so bile preučene posamezne kmetije na terenu, opravljen popis ponudbe in vzpostavljen način za spremljanje kazalnikov. Sledila je promocija in obveščanje ter usposabljanje ponudnikov turističnih kmetij, da lahko samostojno osvežujejo svoje podatke na portalu. Cilj projekta je pritegniti nove obiskovalce in ovrednotiti turistično in kulturno ponudbo ter okrepiti gospodarsko, socialno in kulturno kohezijo med partnerji. Na ta način bodo turistične kmetije lažje dostopne turistom iz obeh držav in tujine.
 • Spletna stran projekta: http://www.agrislove.net

 • Datum pričetka projekta: november 2003
 • Datum konca projekta: junij 2005
 • Odobreni strošek: 99.589,60 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Udine

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017