projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Ovrednotenje tipičnih kmetijskih in morskih izdelkov v Beneški laguni ter na slovenskem ozemlju

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.3 - Čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju

 • Koda projekta: AAVEN223109
 • Koristnik: Občina Venezia
 • Partner:
  Goriški muzej

 • Opis: Namen projekta je preučiti in raziskati področje ribolova in tipičnih kmetijskih pridelkov na čezmejnem območju in v Beneški laguni ter tako ovrednotiti tipične izdelke. Za boljše poznavanje dejavnosti ribolova in ribogojništva v Beneški laguni je potrebno obiskati območje neokrnjene narave severno od mesta. V laguni je tako na kopnem kot na otokih še prisotna specializirana kmetijska pridelava izredno kakovostnih pridelkov: radič, paprika, artičoke, solata, grah, bučke, paradižniki, kumare in beluši. Glavni cilj projekta je njihovo ovrednotenje. Organizirani so bili tematski dogodki: prvi, z naslovom “Sant’Erasmo: vrt med kopnim in morjem”, je potekal na otoku Sant’Erasmo v severni Beneški laguni in je bil v celoti namenjen tipičnim lokalnim vrtninam, saj tudi zgodovinsko otok velja za vrt mesta Benetke. V okviru dogodka so na stojnicah predstavili pridelke z otoških vrtov in obiskovalcem ponudili v pokušino posebne jedi narejene iz lokalnih pridelkov (kot na primer: vijoličasta artičoka). Naslednje srečanje je potekalo na otoku San Servolo, medtem ko je bilo zaključno srečanje organizirano na otoku Burano. Med cilji projekta je bila tudi priprava publikacije in zgoščenke z naslovom “Pridelki Beneške lagune” in s priloženim tematskim zemljevidom, na katerem so označena območja v laguni, kjer se pridelujejo tipične vrtnine.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: november 2003
 • Datum konca projekta: junij 2005
 • Odobreni strošek: 81.831,80 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Venezia, Padova

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017